Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIESTA VEDÚCEHO  PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA  - PC ARCH FAKULTY ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava 

Výberové konanie pre obdobie rokov 2019 - 2024

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: 

VEDÚCI/A   PODNIKATEĽSKÉHO  CENTRA - PC ARCH  NA  FA STU

  

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • autorizačné osvedčenie SKA

    2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • minimálne 3 roky praxe v riadiacej pozícii
 • kreativita, organizačné a riadiace schopnosti
 • skúsenosti s vedením architektonického ateliéru
 • ovládanie balíka Microsoft Office
 • aktívna znalosť anglického jazyka 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • koncepcia pôsobenia vo funkcii vedúceho PC ARCH
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1.  Predpokladaný termín nástupu:   december 2019      
 1. Ponúkaný plat:  od 1 300,- €/ mes./ plný úväzok   (z toho základný tarifný plat od 810,- €/ mes./ plný úväzok)
 1. Podmienky podania žiadosti:

        Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 27.11.2019  s označením   „Výberové konanie“.

        Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229; 0918 863 742;   alica.hornakova@fa.stuba.sk