Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Jozef Červenák
 : 3. ročník
 : prof. Ing. arch. R. Špaček, CSc.

Koncept návrhu a širšie vzťahy:
Nárožie Záhradníckej a Karadžičovej sa nachádza v jednom z bodov najfrekventovanejšej oblasti
širšieho centra mesta. k nárožnému atraktívnemu pozemku sa dá dostať zo všetkých štyroch svetových
strán. Cielom môjho návrhu je snaha zatraktívniť lokalitu, vytvoriť príjemné miesto pre život, kvalitné
dostupné služby, bývanie, variabilné kancelárske priestory a strešný oddychový priestor orientovaný na
juh a západ s mimoriadnymi výhladmi na nový downtown mesta a hlavne na Bratislavský hrad.
Urbanizáciu bloku definuje územný plán, ktorý v najbližšom období plánuje revitalizáciu a prestavbu tejto
lokality. Svojím návrhom teda vstupujeme už do nového urbanistického členenia bloku vo výstavbe v
prvej etape a tak objekt určí možný architektonický a funkčný vývoj. Urbanisticky sa jedná o uzavretú
štruktúru budov, ktoré jasne vymedzujú uličné čiary a jasne definujú a ohraničujú priestor. V návrhu
uvažujem s kvalitným poloverejným priestorom vo vnútrobloku obohateným o množstvo vegetácie, ktorá
v bloku absentuje, detské ihriská, vodné plochy a komplexne priestorom, ktorý kladie najvyššie
požiadavky pre život v tomto storočí.

Hmotové riešenie:
Hmota objektu vychádza primárne z tvaru pozemku na ktorý je daná. Absencia uličnej čiary núti hmotu
zo západnej strany nechať priebežnú pozdlž Karadžičovej ulici a tak lícovať zástavbu a navádzať.
Zošikmenie z juhu a zo severu vychádza opäť z dodržania uličnej čiary a nadväznosti nároží na budúce
urbánne plánovanie a dodáva križovatke a uličným osiam kompaktnosť. Ustúpenie hmoty na najvyššom
a 2. nadzemnom podlaží vytvára terasy. Zapustenie parteru do hmoty za účelom získania aktívneho
parteru širšieho chodníku a zeleného pásu kvôli zamedzeniu kolízie s chodcom. Objekt vybratím hmoty a
vložením stromu na južnej a severnej strane chce komunikovať vegetáciou (stromom) medzi parkom a
vnútroblokom a tak naskytovať priehlady z ulice a naopak ale nenarušiť uličnú čiaru.

Dispozičné riešenie:
Tvarovanie uličnej fasády sa v úrovni partru podriaduje rozšíreniu chodníka a pridania zeleného pásu.
Na úrovni 1.NP sa nachádzajú 2 hlavné vstupy do objektu a jeden vedlajší pre ciklistov so zakladačom
do suterénu. V nárožných oblastiach situované komerčné priestory kaviarne a bistra cez 2 podlažia s
galériou. Ďalej sa tu nachádzajú ďalšie 2 prevádzky do ktorých sa vstupuje priamo z hlavnej strany
fasády a to showroom a obchod s oblečením. V zadnej časti sú to skladové priestory, kde po otvorení
vnútrobloku bude možná rekonštrukcia a vytvorený priestor pre ďalšiu prevádzku zo strany vnútrobloku.
Na severnom nároží je situované odpadové hospodárstvo s plošinou do suterénu. Celé podlažie je
prepojené zásobovacou chodbou. V suteréne je situovaný automatický zakladač bicyklov, kam sa
bicykle dostávajú výťahom z 1.NP a zakladajú sa do púzdier v 2 úrovniach nad sebou. V nározných
polohách je situované zázemie zamestnancov a toalety pre zákazníkov. Ďalej je to technické zázemie,
kobky pre rezidentov a skladová časť. Na 2. NP sa nachádzajú v nároží priestory spomínaného bistra a
kaviarne s priehladmi do parku, vnútrobloku a strom vo vybratí hmoty. V centrálnej polohe je situovaná
hygiena a vstupy do coworkingových priestorov, ktoré majú prístup na terasu orientovanú do
vnútrobloku. Na 3. a 4. nadzemnom podlaží sa nachádzajú okrem hygieny v centrálnej časti aj open
space kancelárie rozdelené na 2 časti na podlaží. 5. a 6. NP sú podlažia bytov. V nárožiach sa jedná o 2
- 3 izbové bytové jednotky. Na najvyššom ustúpenom 7. NP sa nachádza denný bar s obmedzeným
časom prevádzky. Ponúka briliantný výhlad na južnú a západnú stranu mesta, ale primárne na nový
downtown a Bratislavský hrad. Vertikálne je celý objekt prepojený komunikačným jadrom - 2 schodiskami
a 4 výťahmi. Pri potrebe delenia požiarných úsekov na 2 časti, pre jeden požiarný úsek jedno únikové
schodisko a 2 výťahy.

Architektonické riešenie:
V nároží 2 frekventovaných ulíc kladený dôraz na reprezentatívnosť achtitektonického prejavu.
Vertikálne zvýraznenie lamiel a farebné riešenie reagujú na neďaleký projekt Stein a budovy v
downtowne ako napr. twin city. Velké presklenia rámujú priehlady do exteriéru a naopak a vytvárajú tak
vizuálne spojenia spojenia s parkom a budúcim verejným priestorom vo vnútrobloku. Zámerom bolo aj
rozčlenenie funkcií na fasáde. Plné plochy v podlaží bytov - väčšie súkromie vzhladom na rozsiahle
presklenie. Odkaz na okenný rytmus okolitých bytových domov. Parter zväčša presklenný - pohlady do
prevádzok. To isté platí aj pre nárožné prevádzky na 2. NP. Strešný bar s terasou na juh a západ
lemovaný presklením po celej časti, kvôli spominanému panoramatickému výhladu.