Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Dominika Pivarčiová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. Pavol Korček, PhD.

Pri návrhu som vychádza z urbanistickej analýzy, tak aby bolo  využitie polyfunkčnej budovy vo vzťahu k blízkemu centru mesta, mysliac na novovznikajúcu zástavbu v okolí. Riešená budova sa nachádza v dobrej lokalite Bratislavy, na nároží ulíc Záhradnícka a Karadžičova. Navrhnutý objekt by mal stmeľovať jestvujúce a navrhované funkcie.

V rámci urbanizmu som sa rozhodla nahrnúť vzhľadom na neadekvátne funkčné využitie a nízku kvalitu súčasného funkčného využitia, nový administratívno- obytný vnútroblok,  s oddychovými a hracími plochami.

Základná objemová schéma je tvorená tromi časťami, podzemným parkovaním, ktoré je riešené zakladačom, administratívnou časťou reagujúcou na aktuálne a budúce potreby okolia a časťou prechodného bývania so štartovacími bytmi. Vstupy do budovy sú riešené bezbariérovo. V úrovni 1NP sú z Karadičovej ulice tri vstupy do objektu. Jeden slúži pre administratívnu časť, druhý pre ubytovaných. Tiež je z tejto strany orientovaný vstup do kaviarne. Nakoľko ide o pomerne rušné a dopravne vyťažené územie v rámci centra mesta,  vstup do garáži je riešený z Bazovej ulice, formou zakladačového systému.

Hlavným problémom v rámci tohto územia je doprava, snažila som sa preto parkovanie riešiť v zmysle ochrany životného prostredia a zlepšenia dopravnej situácie v meste. V rámci tohto riešenia som sa preto rozhodla použiť zakladačový parkovací systém a v rámci parteru tiež umiestňujem zakladač na bicykle na zvýšenie povedomia tohto typu dopravy v meste a zlepšeniu celkovej dopravnej situácie.

Na prvom nadzemnom podlaží sa okrem kaviarne nachádza predajný priestor, vstupné haly, recepcia pre administratívnu časť, vstup do auto zakladača, ako aj zakladač na bicykle. V objekte sa nachádzajú dve komunikačné jadrá. Na 2. – 4. NP sú  coworkingové priestory, zahŕňajúce prednáškové sály, kuchynku, oddychovú časť a priestory prenajímateľných zasadačiek. Na zvyšných 3 podlažiach sa nachádzajú štartovacie byty, slúžiace predovšetkým mladým párom a začínajúcim rodinám. Na každom poschodí sa nachádzajú dva trojizbové a štyri dvojizbové byty. V podzemí sa nachádza celkovo 48 parkovací miest, úložný priestor na bicykle, technické priestory a kobky.

Hlavným cieľom zadania bolo vytvoriť funkčný priestorový koncept. Návrh polyfunkčného domu v sebe zahŕňa viacero funkcií, a to konkrétne funkciu bývania prostredníctvom štartovacích bytov, funkciu vzdelávania a práce prostredníctvom coworkingových priestorov a funkciu kultúrneho vyžitia a oddychu, ktorú ponúka priestranná kaviareň  nachádzajúca sa v parteri budovy.

Hmota vychádza z uličných čiar pričom reaguje na nárožie jemným zalomením hmoty a ustúpením v parteri budovy. V objekte používam skeletový konštrukčný systém. Použité stĺpy sú o rozmeroch 400x400mm. V pozdĺžnom smere je použitý modul 6,2m.

Fasáda budovy je riešená v súlade s okolitou zástavbou tak, aby zapadala do jej okolia. Hlavným prvkom celej fasády je sklo, ktoré presvetľuje celý interiér budovy a prináša svetlo do jednotlivých miestností. Druhým dôležitým  prvkom fasády je liaty betón, ktorý na objekte  pôsobí veľmi príjemne a harmonicky. Na predsadené rámy bol použitý systém glass reinforced concrete, ktorý veľmi jemne dotvára zvyšok fasády. 

Celý návrh zodpovedá zadaniu a je spojený s náväznosťou na okolitú urbanistickú situáciu tak, aby slúžil nielen užívateľom objektu, ale zároveň nenarúšal súčasnú kompozíciu okolia ale naopak ju dotváral a spríjemňoval. V objekte som sa preto zamerala na vytvorenie priestoru pre bývanie, prácu, ale aj miesto pre vytváranie lepším komunitných vzťahov.