Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU
PROFILOVÉ ČASOPISY SPRÍSTUPNENÉ V KNIŽNICI FAD V PRINTOVEJ A ELEKTRONICKEJ VERZII:

V uvedených zoznamoch nájdete základné informácie o časopise (ISSN, zameranie časopisu, indexácia v DB Current Contents Connect, WoS a SCOPUS, príp. sprístupnenie el. verzie časopisu). Detailnejšie informácie o časopise získate kliknutím na názov časopisu (otvorí sa webstránka časopisu).

Z kapacitných dôvodov archivuje Knižnica FAD časť svojho časopiseckého fondu mimo priestorov študovne - prehľad všetkých odborných slovenských a zahraničných časopisov. V prípade záujmu o archívny časopis oslovte pracovníkov knižnice.


ELEKTRONICKÉ VERZIE PROFILOVÝCH ČASOPISOV:

Na knižničných PC je k dispozícii prístup k plnotextovej on-line verzii týchto časopisov:

Vyššie uvedené časopisy sú (okrem časopisu Grant) v knižnici k dispozícii aj v printovej verzii.


Online dostupné časopisy:

- elektronické verzie časopisov čiastočne dostupné na internete:

                                         slovenské   /   české   /   zahraničné    /    zahraničné 2

- časopisy dostupné cez databázy zakúpené STU (dostupné cez VPN) - databáza ProQuest a databáza Wiley Online Library (Architectural Design a Stahlbau)

- prístup k open access elektronickým časopisom vydavateľstva DeGruyter

časopisecká databáza recenzovaných, voľne prístupných plnotextových vedeckých a odborných časopisov Directory of Open Access Journals

- open access databáza elektronických časopisov Electronic Journals Library


NEZÁVISLÉ ZAHRANIČNÉ ČASOPISY Z OBLASTI ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU:

DATABÁZOVÉ ČASOPISY (voľne prístupné plnotextové alebo bibliografické databázy):
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals. V databáze nájdete recenzované, voľne prístupné plnotextové vedecké a odborné časopisy.
  • EZB - Electronic Journals Library. V databáze sa nachádzajú elektronicke časopisy vyše 300 inštitúcií z celého sveta. Viac ako 50% časopisov sprístupňujú úplné texty článkov. 
  • SKP - Súborný katalóg periodík. Databáza obsahuje záznamy domácich a zahraničných periodík (odborných, vedeckých i záujmových časopisov, ročeniek, správ z konferencií, zborníkov a i.), ktoré sa nachádzajú vo fondoch knižníc a iných inštitúcií SR.