Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Časopisy v printovej a elektronickej verzii (kúpa, dar)

NÁZOV ISSN ZAMERANIE, DOSTUPNOSŤ
ERA 21
1801-089X

 odborný nerecenzovaný časopis o architektúre a staviteľstve;

 2002-2008 (s.), od 2009

 od 2001 obsah čísiel na internete

Konstrukce

1213-8762   

1803-8433 (online)

 odborný nerecenzovaný časopis o českom a slovenskom pozemnom  stavebníctve;

 2006, 2009-2011 (s.), od 2012

 od 2009 el. verzia niektorých článkov na internete

Prostor Zlín

1212-1398

 odborný recenzovaný časopis o výtvarnom umení, modernej architektúre a dizajne

2011-2017

Stavba 1210-9568

 odborný nerecenzovaný časopis o architektúre a stavebníctve

 1922-1931, 2002-2005 (s.), od 2006

 od 2015 obsah čísiel na internete

Střechy, fasády, izolace
1212-0111

 odborný časopis o plášti budov

 2013, 2015 - 2016 (s.), od 2017

 od 2013 obsah čísiel na internete

Umění / Art 

0049-5123   

1804-6509 (online)

 odborný (vedecký) recenzovaný časopis o dejinách českého  a stredoeurópskeho umenia od ranného stredoveku po 21. storočie

 1960 (s.), od 2003

 Od 1994 obsah čísiel na internete

Urbanismus a územní rozvoj  1212-0855

 odborné (vedecké) recenzované periodikum určené pre potreby orgánov  územného plánovania a pre odbornú verejnosť v odboroch územného plánovania a územného rozvoja, urbanizmu, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja

 1998-2011 (s.), od 2012

 1999 – 2004 register článkov na internete

 Od 2005 el. verzia článkov na internete

Zahrada – park – krajina 1211-1678

 odborný nerecenzovaný časopis zameraný na záhradnú a krajinársku  tvorbu v ČR

 od 2000

 2008 – 2016 el. verzia článkov na internete

 Od 3/2016 obsah čísiel na internete
Zprávy památkové péče
1210-5538

 odborný (vedecký) recenzovaný časopis venovaný ochrane kultúrneho  dedičstva ČR

 1992 – 1994 (s.), od 2000

 Od 2003 obsah čísiel na internete

 

Definícia odborného recenzovaného periodika v ČR: 
„Odborným periodikem se rozumí vědecký recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, který vychází, případně vycházel periodicky, má přidělen pouze kód ISSN, případně e-ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické nebo jen v elektronické podobě“.
(Zdroj: Definice druhů výsledků. Samostatná príloha č.4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací z 8.2.2017 č.107; schválené uznesením vlády ČR zo dňa 29.11.2017 č.837).

Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR schválila:                                                                                                                          Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – platný v roce 2015