Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Časopisy v printovej a elektronickej verzii (kúpa)

NÁZOV ISSN ZAMERANIE
Architekt  0862-7010 odborný nerecenzovaný časopis o architektúre, stavebníctve, dizajne, urbanizmu;  v roku 2016 ukončené vydávanie časopisu
Ateliér 
1210-5236 nerecenzované periodikum o súčasnom výtvarnom umení / v roku 2016 ukončené vydávanie časopisu
ERA 21
1801-089X odborný nerecenzovaný časopis o architektúre a staviteľstve
Konstrukce 1213-8762         (E-ISSN 1803-8433) odborný nerecenzovaný časopis o českom a slovenskom pozemnom stavebníctve; od r. 2009 sprístupnené úplné texty na webstránke
Stavba 1210-9568 odborný nerecenzovaný časopis o architektúre a stavebníctve
Typografia 0322-9068 odborný nerecenzovaný časopis o dianí v polygrafii; od r. 2009 sprístupnená elektronická verzia časopisu; v roku 2015 ukončené vydávanie časopisu
Umění /Art 
0049-5123          (E-ISSN 1804-6509) odborný (vedecký) recenzovaný časopis o dejinách českého a stredoeurópskeho umenia od ranného stredoveku po 21. storočie – indexovaný v databázach WoS (2009-2014), SCOPUS (2002-2013), EBSCO a i.   
Urbanismus a územní rozvoj  1212-0855 odborné (vedecké) recenzované periodikum určené pre potreby orgánov územného plánovania a pre odbornú verejnosť v odboroch územného plánovania a územného rozvoja, urbanizmu, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja
Zahrada – park – krajina 1211-1678 odborný nerecenzovaný časopis zameraný na záhradnú a krajinársku tvorbu v ČR
Zlatý řez  
1210-4760 odborný (vedecký) recenzovaný časopis o modernej architektúre 20. a 21. storočia
Zprávy památkové péče
1210-5538 odborný (vedecký) recenzovaný časopis venovaný ochrane kultúrneho dedičstva ČR

 

Definícia odborného recenzovaného periodika v ČR: 
„Odborným periodikem se rozumí vědecký recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, který vychází, případně vycházel periodicky, má přidělen pouze kód ISSN, případně e-ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické nebo jen v elektronické podobě“.
(Zdroj: Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, platná pro léta 2013 až 2015; schválená uznesením vlády ČR zo dňa 19.6.2013 č.475).

Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR schválila:                                                                                                                          Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – platný v roce 2015