Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) je informačný systém MŠVVaŠ SR (vznikol v roku 2008), ktorého prevádzkou a verifikáciou zaznamenaných údajov je poverené Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), a to Odbor pre hodnotenie vedy - Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti. Predstavuje bibliografickú databázu umeleckých diel a umeleckých výkonoch zamestnancov vysokých škôl (na 100% pracovný úväzok) a študentov študijných programov tretieho stupňa v dennej i externej (od roka 2020) forme štúdia. 

 

DATABÁZA CREUČ

 

Výstupy umeleckej činnosti tvorivých pracovníkov a doktorandov Fakulty architektúry a dizajnu STU sa evidujú v zmysle platnej legislatívy a metodických pokynov v databáze CREUČ od roku 2010. 

 


INFORMÁCIE A INTERNÉ MATERIÁLY K EVIDENCII UMELECKEJ ČINNOSTI

 

Harmonogram zberu podkladov k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti za vykazovacie obdobie 2021 na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave - príkaz dekana 1/2021.

Odovzdávanie podkladov k výstupom zrealizovaným za rok 2021:

 • do 30.06.2021 - výstupy za prvý polrok 2021;
 • do 30.10.2021 - výstupy zverejnené do konca októbra 2021;
 • do 17.12.2021 - výstupy za november a december 2021 (interný deadline ukončenia zberu podkladov k výstupom za vykazovacie obdobie 2021).

Vo vykazovacom období 2021 je možné evidovať výstupy za umeleckú činnosť zrealizovanú v roku 2021. Skoršie výstupy už nie je možné evidovať.

 

Z dôvodu včasnej a správnej evidencie zverejnených výstupov umeleckej činnosti autori odovzdávajú do knižnice formuláre a podklady k evidencii priebežne, počas celého vykazovacieho obdobia.

 

Registráciu verejne dostupných umeleckých diel a výkonov v CREUČ vykonáva Knižnica FAD na základe návrhu autora a odovzdaných podkladov, ktorými sú:

 1. Formulár [doc] - autor zodpovedá za obsahovú správnosť údajov uvedených vo formulári, zaradenie výstupu do príslušnej kategórie a príslušného druhu umeleckej činnosti (DUC);
 2. Sprievodná dokumentácia predkladaná autorom v elektronickej verzii, ktorá jednoznačne identifikuje autora a dielo, charakter a rozsah a závažnosť umeleckého výstupu, najmä:
  • akceptované sú formáty príloh: PDF, JPG, JPEG, BMP, PNG, TIF a GIF - do 5 MB
  • ohlas alebo informácia uvedená na internete sa dokladuje ako print screen obrazovky príslušnej webovej stránky
  • nasnímané podklady z periodickej a neperiodickej tlače musia obsahovať aj údaje, pomocou ktorých možno jednoznačne identifikovať ich súvislosť so zaevidovaným výstupom, t.j. titulný list publikácie, tiráž a obsah
 3. Umelecko-pedagogická charakteristika autora [docx] - odporúča sa najmä autorom, ktorí majú výstupy z dizajnu a výtvarného umenia. Po vyplnení formulára súbor treba uložiť: UPCH_Priezvisko_Meno vo formáte PDF. V procese verifikovania zaevidovaných výstupov je pomôckou pre komplexné posúdenie.

 

Upozornenie: Odovzdaná sprievodná dokumentácia k výstupom umeleckej činnosti, ktoré sú zaregistrované v CREUČ, je dôležitým podkladom pre posudzovanie kategorizácie Odborným hodnotiteľským orgánom (OHO) a pri odvolacích procesoch.

   


  REGISTRÁCIA A VERIFIKÁCIA VÝSTUPOV CREUČ

  Registráciu verejne dostupných umeleckých diel a umeleckých výkonov pracovníkov FAD vykonáva Knižnica FAD v CREUČ na základe odovzdaných podkladov pre evidenciu UČ. Zaregistrované výstupy v CREUČ kontrolujú garanti EUCA za FAD po obsahovej stránke, dávajú návrhy na prípadnú obsahovú úpravu záznamov alebo zmenu kategórie určenú autorom výstupu, adekvátnosť priloženej dokumentácie a i. 

  Po ukončení vykazovacieho obdobia CVTI SR ako prevádzkovateľ CREUČ zabezpečí overenie úplnosti zapísaných údajov a dodanej dokumentácie vo všetkých zaevidovaných záznamoch. Následne sa uskutoční odborné overenie správnosti kategorizácie zaregistrovaných výstupov umeleckej činnosti, ktoré posudzuje Odborný hodnotiteľský orgán CVTI SR. Tvoria ho odborníci a experti za každú oblasť umeleckej činnosti.

  Výstupy bez akejkoľvek dokumentácie (t.j. bez prílohy a adekvátneho internetového odkazu) jednoznačne identifikujúcej evidovaný výstup a jeho vzťah k autorovi nemôžu byť predmetom hodnotenia.

  V prípade spornej kategorizácie registrovaného výstupu CVTI SR zašle písomný návrh na zmenu kategórie  vedeniu VŠ a do akademickej knižnice. Vysoká škola alebo autor výstupu majú právo podať do 15 pracovných dní k návrhu písomné námietky na CVTI SR.

  Odvolací proces upravuje § 108c Zákona č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách. Námietky na zmenu posudzuje Odborný hodnotiteľský orgán (OHO), ktorého členov na návrh CVTI SR vymenúva minister školstva.                           

   


  KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI:

  Mária Filová: evidencia publikačnej a umeleckej činnosti (prízemie, č. dv. 40,  kl. 232, maria.filova@stuba.sk)

  Mgr. Zuzana Sýkorová: konzultácie a odvolávací proces (prízemie, č. dv. 43, kl. 233, 0918 665 025, zuzana.sykorova@stuba.sk)