Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

EVIDENCIA POČAS ZATVORENIA KNIŽNICE FA

 

Konzultačné hodiny pre umeleckú činnosť počas zatvorenia Knižnice FA budú realizované elektronicky cez e-mail v čase od 9.00 do 13.00.

Zber podkladov bude prebiehať výlučne e-mailom. Priložené podklady k vyplnenému formuláru (všetky prílohy, prípadné screeny webstránok a iné), najlepšie v PDF, by mali byť výstižne pomenované, očíslované a nie väčšie ako 5MB. Autorovi príde v priebehu 1-2 pracovných dní potvrdenie prevzatia podkladov a ak to bude potrebné aj výzva k doplneniu chýbajúcich príloh či k objasneniu nezrovnalostí.

V prípade potreby kontaktujte e-mailom zodpovednú pracovníčku pre evidenciu umeleckej činnosti, pani Máriu Filovú: maria.filova@stuba.sk alebo vedúcu Knižnice FA, Mgr. Zuzanu Sýkorovú: zuzana.sykorova@stuba.sk, tel.: 0918 / 665 025.

 


Výstupy umeleckej činnosti tvorivých pracovníkov a doktorandov Fakulty architektúry STU sa evidujú v zmysle platnej legislatívy a metodických pokynov v databáze CREUČ od roku 2010.

 

DATABÁZA CREUČ

 

CREUČ (Centrálny register evidencie umeleckej činnosti) je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je MŠVVaŠ SR. Predstavuje bibliografickú databázu umeleckej činnosti vysokých škôl v SR (verejných, štátnych, súkromných), ktorá vznikla v roku 2008. V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa zaznamenávajú údaje o umeleckých dielach a umeleckých výkonoch zamestnancov vysokých škôl (100% pracovný úväzok) a študentov študijných programov tretieho stupňa v dennej i externej (od roka 2020) forme štúdia.    

Prevádzkou registra a verifikáciou zaznamenaných údajov je poverené Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), a to Odbor pre hodnotenie vedy - Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti.

 


INFORMÁCIE A INTERNÉ MATERIÁLY K EVIDENCII UMELECKEJ ČINNOSTI

 

Vykazovacie obdobie 2020 - evidovanie výstupov od mája 2020 do 31. januára 2021

 • priebežná termín odovzdania podkladov k výstupom za prvý polrok 2020 je 30. jún 2020

Do konca januára 2021 je možné evidovať výstupy za umeleckú činnosť zrealizovanú v roku 2020. Skoršie výstupy už nie je možné evidovať.

Harmonogram zberu podkladov k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti za vykazovacie obdobie 2020 na Fakulte architektúry STU v Bratislave (príkaz dekana 1/2020).

Z dôvodu včasnej a správnej evidencie zverejnených výstupov umeleckej činnosti autori odovzdávajú do knižnice formuláre a podklady k evidencii priebežne, počas celého vykazovacieho obdobia 2019.                                                          

Registráciu verejne dostupných umeleckých diel a výkonov v CREUČ vykonáva Knižnica FA na základe návrhu autora a odovzdaných podkladov, ktorými sú:

 1. Formulár [doc] - autor zodpovedá za obsahovú správnosť údajov uvedených vo formulári, zaradenie výstupu do príslušnej kategórie a príslušného druhu umeleckej činnosti (DUC);
 2. Sprievodná dokumentácia predkladaná autorom v elektronickej verzii, ktorá jednoznačne identifikuje autora a dielo, charakter a rozsah a závažnosť umeleckého výstupu, najmä:
  • akceptované sú formáty príloh: PDF, JPG, JPEG, BMP, PNG, TIF a GIF - do 5 MB
  • ohlas alebo informácia uvedená na internete sa dokladuje ako print screen obrazovky príslušnej webovej stránky
  • nasnímané podklady z periodickej a neperiodickej tlače musia obsahovať aj údaje, pomocou ktorých možno jednoznačne identifikovať ich súvislosť so zaevidovaným výstupom, t.j. titulný list publikácie, tiráž a obsah
 3. Umelecko-pedagogická charakteristika autora [docx] - odporúča sa najmä autorom, ktorí majú výstupy z dizajnu a výtvarného umenia. Po vyplnení formulára súbor treba uložiť: UPCH_Priezvisko_Meno vo formáte PDF. V procese verifikovania zaevidovaných výstupov je pomôckou pre komplexné posúdenie.

 

Upozornenie: Odovzdaná sprievodná dokumentácia k výstupom umeleckej činnosti, ktoré sú zaregistrované v CREUČ, je dôležitým podkladom pre posudzovanie kategorizácie Odborným hodnotiteľským orgánom (OHO) a pri odvolacích procesoch.

   


  REGISTRÁCIA A VERIFIKÁCIA VÝSTUPOV CREUČ

  Registráciu verejne dostupných umeleckých diel a umeleckých výkonov pracovníkov FA  vykonáva Knižnica FA v CREUČ na základe odovzdaných podkladov pre evidenciu UČ. Zaregistrované výstupy v CREUČ kontrolujú garanti EUCA za FA po obsahovej stránke, dávajú návrhy na prípadnú obsahovú úpravu záznamov alebo zmenu kategórie určenú autorom výstupu, adekvátnosť priloženej dokumentácie a i. 

  Po ukončení vykazovacieho obdobia CVTI SR ako prevádzkovateľ CREUČ zabezpečí overenie úplnosti zapísaných údajov a dodanej dokumentácie vo všetkých zaevidovaných záznamoch. Následne sa uskutoční odborné overenie správnosti kategorizácie zaregistrovaných výstupov umeleckej činnosti, ktoré posudzuje Odborný hodnotiteľský orgán CVTI SR. Tvoria ho odborníci a experti za každú oblasť umeleckej činnosti.

  Výstupy bez akejkoľvek dokumentácie (t.j. bez prílohy a adekvátneho internetového odkazu) jednoznačne identifikujúcej evidovaný výstup a jeho vzťah k autorovi nemôžu byť predmetom hodnotenia.

  V prípade spornej kategorizácie registrovaného výstupu CVTI SR zašle písomný návrh na zmenu kategórie  vedeniu VŠ a do akademickej knižnice. Vysoká škola alebo autor výstupu majú právo podať do 15 pracovných dní k návrhu písomné námietky na CVTI SR.

  Odvolací proces upravuje § 108c Zákona č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách. Námietky na zmenu posudzuje Odborný hodnotiteľský orgán (OHO), ktorého členov na návrh CVTI SR vymenúva minister školstva.                           

   


  KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI:

  Mária Filová: evidencia publikačnej a umeleckej činnosti (prízemie, č. dv. 40,  kl. 232, maria.filova@stuba.sk)

  Mgr. Zuzana Sýkorová: konzultácie a odvolávací proces (prízemie, č. dv. 43, kl. 233, 0918 665 025, zuzana.sykorova@stuba.sk)