Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Výstupy umeleckej činnosti tvorivých pracovníkov (so 100% pracovným úväzkom) a doktorandov (dennej aj externej formy štúdia) Fakulty architektúry a dizajnu STU sa od roku 2010 evidujú v databáze CREUČ (Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti), informačnom systéme MŠVVaŠ SR prevádzkovanom CVTI SR.

 

DATABÁZA CREUČ

 

Centrum vedecko-technických informácií SR je zároveň aj poverené verifikáciou zaznamenaných údajov (Odbor pre hodnotenie vedy - Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti).

 

Zmeny v evidencii umeleckej činnosti - OD 1.2.2022


REGISTRÁCIA UMELECKEJ ČINNOSTI

 

Harmonogram zberu podkladov k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti za vykazovacie obdobie 2022 na FAD STU.

Dôrazne upozorňujeme všetkých tvorivých zamestnancov na dodržiavanie predpísaných termínov, nakoľko koncoročná nárazová evidencia výstupov nie je v kapacite pracovníčok Knižnice FAD STU. Pri nedodržaní termínov nebudú záznamy evidované. Výzva na evidenciu záznamov PČ a UČ bude zasielaná knižnicou všetkým tvorivým zamestnancom na začiatku každého kvartálu.

 

Podklady k evidencii umeleckých výstupov odovzdajte čo najskôr po ich zverejnení:

Termín odovzdania:

Výstupy za obdobie:

Akceptované výstupy aj za:

do 31.3.2022

január-marec 2022

 -

do 30.6.2022

apríl-jún 2022

január-marec 2022

do 30.9.2022

júl-september 2022

apríl-jún 2022

do 16.12.2022

október-december 2022

júl-september 2022

január 2023

-

október-december 2022

V januári 2023 prebehne len dopĺňanie chýbajúcej dokumentácie k už zaevidovaným záznamom; kontrola zaevidovaných záznamov v databáze CREUČ garantmi EUCA; informovanie autorov o navrhovaných zmenách kategorizácie; záverečná kontrola a validácia záznamov v CREUČ.

Umelecké výkony bez jednoznačného doloženia autorstva alebo zverejnenia sa nebudú evidovať do CREUČ, resp. sa pred uzavretím aktuálneho vykazovacieho obdobia vymažú z CREUČ!

Vo vykazovacom období 2022 je možné evidovať výstupy za umeleckú činnosť zrealizovanú v roku 2022, skoršie výstupy už nie je možné evidovať.


DOKUMENTÁCIA

 

Registráciu verejne dostupných umeleckých diel a umeleckých výkonov pracovníkov FAD vykonáva Knižnica FAD v CREUČ na základe odovzdaných podkladov pre evidenciu UČ.

1. Formulár - autor zodpovedá za obsahovú správnosť údajov uvedených vo formulári, zaradenie výstupu do príslušnej kategórie a príslušného druhu umeleckej činnosti (DUC);

  2. Sprievodná dokumentácia predkladaná autorom v elektronickej verzii jednoznačne identifikujúca autora, dielo (charakter, rozsah a závažnosť) a dátum realizácie umeleckého výstupu

  • formáty príloh do 5 MB: PDF, JPG, JPEG, BMP, PNG, TIF, GIF
  • printscreen obrazovky ohlasu alebo informácie uvedenej na internete
  • nasnímané podklady z tlače musia jednoznačne identifikovať ich súvislosť so zaevidovaným výstupom, t.j. titulný list publikácie, tiráž a obsah

  3. Umelecko-pedagogická charakteristika autora

   

  Zaregistrované výstupy v CREUČ kontrolujú garanti EUCA za FAD po obsahovej stránke, dávajú návrhy na prípadnú obsahovú úpravu záznamov alebo zmenu kategórie určenú autorom výstupu, adekvátnosť priloženej dokumentácie a i. Odovzdaná sprievodná dokumentácia k zaregistrovaným výstupom v CREUČ, je podkladom pre posudzovanie kategorizácie Odborným hodnotiteľským orgánom (OHO) a pri odvolacích procesoch. Výstupy bez akejkoľvek dokumentácie jednoznačne identifikujúcej evidovaný výstup a jeho vzťah k autorovi nemôžu byť predmetom hodnotenia. Po ukončení vykazovacieho obdobia CVTI SR zabezpečí overenie úplnosti zapísaných údajov a dodanej dokumentácie vo všetkých zaevidovaných záznamoch.


   VERIFIKÁCIA VÝSTUPOV CREUČ A ODVOLANIA

    

   Následne sa uskutoční odborné overenie správnosti kategorizácie zaregistrovaných výstupov umeleckej činnosti Odborným hodnotiteľským orgánom (OHO) CVTI SR, ktorého členov na návrh CVTI SR vymenúva minister školstva. Tvoria ho odborníci a experti za každú oblasť umeleckej činnosti. V prípade spornej kategorizácie registrovaného výstupu CVTI SR zašle písomný návrh na zmenu kategórie vedeniu VŠ a do akademickej knižnice. Odvolací proces upravuje § 108c Zákona č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách. Vysoká škola alebo autor výstupu majú právo podať do 15 pracovných dní k návrhu písomné námietky na CVTI SR. Námietky na zmenu posudzuje OHO. Jeho následné stanovisko je konečné.


   KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI:

    

   Mária Filová: evidencia publikačnej a umeleckej činnosti (prízemie, č. dv. 40,  kl. 232, maria.filova@stuba.sk)

   Mgr. Zuzana Sýkorová: konzultácie a odvolávací proces (prízemie, č. dv. 43, kl. 233, 0918 665 025, zuzana.sykorova@stuba.sk)