Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Prístup do licencovaných databáz  STU ( Knovel, Science Direct, Springer Link, Wiley Online Library, Taylor & Francis, databáz Current Contents Connect, WoS a SCOPUS a i. ) je zabezpečený cez IP adresy všetkých počítačov na STU:                                                    

LICENCOVANÉ DATABÁZY STU

Návody na konfiguráciu a používanie vzdialeného prístupu z domácich počítačov do siete STU:  Vzdialený VPN prístup do siete STU.


VYHĽADÁVANIE informácií v plnotextových a bibliografických databázach zo všetkých dostupných licencovaných zahraničných elektronických zdrojov STU (projekty NISPEZ), z open access databáz a voľne dostupných zdrojov je možné z fakultných a knižničných PC prostredníctvom:                                        

Multi-databázového vyhľadávača SUMMON

Mimo siete STU použite vzdialený prístup.


PLATFORMA WEB OF SCIENCE

Platforma Web of Science ako multidisciplinárny informačný zdroj sprístupňuje databázy:

  1. Web of ScienceTM Core Collection (ďalej len WoS),
  2. Current Contents Connect (ďalej len CCC)                                                                                                                      a ďalšie databázy.

 

1. Databáza  WEB OF SCIENCETM Core Collection (WoS)

WoS je multidisciplinárna bibliografická, abstraktová a citačná databáza využívaná pri hodnotení publikačnej činnosti vo vede a výskume. Obsahuje 8 sérií indexov, ktoré sa zameriavajú najmä na časopiseckú produkciu  ( napr.: Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index,...), zborníky a knihy (Conference Proceedings and  Book Citation Indexes). Pre zaradenie a indexáciu časopisov v databáze WoS sú stanovené kritériá. Prebieha týždenná aktualizácia databázy.

WoS v praxi (nastavenia, vyhľadávanie, možnosti triedenia, citačné dáta, analýza citácií, export a i.) - prezentácia

 

2. Databáza CURRENT CONTENTS CONNECT (CCC):

CCC je multidisciplinárna abstraktová  a bibliografická databáza s informáciami z výskumu a vývoja. Indexované časopisy sú považované za významné v danom odbore, pred zaregistrovaním v CCC prechádzajú výberom odborníkov a musia spĺňať stanovené kritériá. Prebieha denná aktualizácia databázy.

Karentovaný časopis - zaužívané označenie pre vedecký časopis, ktorý je registrovaný, spracovávaný a vyhľadateľný v niektorej zo  7 tematických sérií Current Contents Connect (ako napr.: Current Contents - Engineering, Computing & Technology; Current Contents - Social & Behavioral Sciences; Current Contents - Arts & Humanities,...).

Časopis môže byť zároveň registrovaný v databázach WoS a CCC, avšak nie je to všeobecne platné pravidlo.


IMPACT FACTOR (IF)

- bibliometrický údaj, nástroj na hodnotenie a porovnávanie citovanosti časopisov. Vyjadruje, ako často je daný časopis citovaný v rámci určitého obdobia. Tento údaj má vplyv na celkové hodnotenie práce alebo pri určovaní orientačnej prestíže časopisu. IF podlieha ročnej aktualizácií. IF jednotlivých časopisov je možné zistiť v databáze Journal Citation Reports (JCR). Producentom databázy je Thomson Reuters.

Journal Citation Reports - prezentácia


Databáza SCOPUS

SCOPUS  je multidisciplinárna abstraktová, bibliografická a citačná databáza z produkcie vydavateľstva  ELSEVIER B.V., Holandsko, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. Významnou súčasťou databázy sú údaje o citovanosti publikácií, resp. ich autorov. Súčasťou bibliografických záznamov dokumentov v Scopuse sú referencie, t.j. zoznam použitej literatúry. SCOPUS pokrýva tituly z oblastí, ako je literatúra, história, architektúra, výtvarné umenie a pod. Pre zaradenie časopisov do databázy SCOPUS sú stanovené kritériá. 

Pozrite si prezentácie zo skolenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.11.2015 v Knižnici FA na témy: