Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Prístup do licencovaných databáz STU (napr. SCOPUS, WoS, Current Content Connect, Wiley, Taylor & Francis ai.):                                                    

LICENCOVANÉ DATABÁZY STU

Zoznam licencovaných databáz, ktoré sú sprístupnené na základe overenia IP adries alebo vzdialeného prístupu.

Návody na konfiguráciu a používanie vzdialeného prístupu z domácich počítačov do siete STU:  Vzdialený VPN prístup do siete STU.


PLATFORMA WEB OF SCIENCE

Multidisciplinárny informačný zdroj, ktorý sprístupňuje:

 

1. Databáza  WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION (WoS)

Multidisciplinárna bibliografická, abstraktová a citačná databáza využívaná pri hodnotení publikačnej činnosti vo vede a výskume. Obsahuje 8 sérií indexov, ktoré sa zameriavajú najmä na časopiseckú produkciu (napr.: Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index,...), zborníky a knihy (Conference Proceedings and  Book Citation Indexes). Pre zaradenie a indexáciu časopisov v databáze WoS sú stanovené kritériá. Prebieha týždenná aktualizácia databázy.

WoS v praxi (nastavenia, vyhľadávanie, možnosti triedenia, citačné dáta, analýza citácií, export a i.) - prezentácia

 

2. Databáza CURRENT CONTENTS CONNECT (CCC)

Multidisciplinárna abstraktová  a bibliografická databáza s informáciami z výskumu a vývoja. Indexované časopisy sú považované za významné v danom odbore, pred zaregistrovaním v CCC prechádzajú výberom odborníkov a musia spĺňať stanovené kritériá. Prebieha denná aktualizácia databázy.

Časopis môže byť zároveň registrovaný v databázach WoS a CCC, avšak nie je to všeobecne platné pravidlo.

Karentovaný časopis - zaužívané označenie pre vedecký časopis, ktorý je registrovaný, spracovávaný a vyhľadateľný v niektorej zo            7 tematických sérií Current Contents Connect (ako napr.: Current Contents - Engineering, Computing & Technology; Current Contents - Social & Behavioral Sciences; Current Contents - Arts & Humanities,...).
Impact Factor (IF)  - bibliometrický údaj, nástroj na hodnotenie a porovnávanie citovanosti časopisov. Vyjadruje, ako často je daný časopis citovaný v rámci určitého obdobia. Tento údaj má vplyv na celkové hodnotenie práce alebo pri určovaní orientačnej prestíže časopisu. IF podlieha ročnej aktualizácií. 
                                                                                    

IF jednotlivých časopisov je možné zistiť v databáze Journal Citation Reports (JCR).                                                 Journal Citation Reports - prezentácia


Databáza SCOPUS

Multidisciplinárna abstraktová, bibliografická a citačná databáza z produkcie vydavateľstva  ELSEVIER B.V., Holandsko. Významnou súčasťou databázy sú údaje o citovanosti publikácií, resp. ich autorov. Súčasťou bibliografických záznamov dokumentov v Scopuse sú referencie, t.j. zoznam použitej literatúry. SCOPUS pokrýva tituly z oblastí, ako je literatúra, história, architektúra, výtvarné umenie a pod. Pre zaradenie časopisov do databázy SCOPUS sú stanovené kritériá. 

Prezentácie zo školenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.11.2015 v Knižnici FA na témy:


VYHĽADÁVANIE informácií v plnotextových a bibliografických databázach zo všetkých dostupných licencovaných zahraničných elektronických zdrojov STU (projekty NISPEZ), z open access databáz a voľne dostupných zdrojov je možné z fakultných a knižničných PC prostredníctvom:                                        

Multi-databázového vyhľadávača SUMMON

Mimo siete STU použite vzdialený prístup.