Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Slovenská technická univerzita zakúpila licenciu, ktorá umožňuje akademickým knižniciam na fakultách STU sprístupňovať službu STN-online, tzn. technické normy STN na internete.

Knižnica Fakulty architektúry ponúka všetkým študentom, doktorandom, pedagógom a výskumným pracovníkom fakulty bezplatný on-line prístup ku kompletnej kolekcii STN noriem v úplnom znení vo formáte PDF.

Služba STN-online:

  • umožňuje vyhľadávanie noriem podľa čísla, názvu, roku vydania a ďalších kritérií a hľadísk,
  • zahrňuje automatickú aktualizáciu noriem (zmeny, opravy, príp. nahrádzajúce normy).

Práca s STN-online je možná na 2 vyhradených knižničných PC . Zakúpená licencia umožňuje:

  • iba čítanie plnotextových noriem (bez možnosti tlače a kopírovania na prenosné médiá),
  • ukladanie noriem v pdf formáte na lokálny disk a následne ich štúdium aj v režime offline.

Súbory sú softvérovo chránené (IP adresy) dodávateľom služby STN-online tak, že nie je možné ich otvoriť na inom PC, než na vyhradených knižničných PC.

Pozývame Vás do Knižnice FA a využívajte službu STN-online !

 


Viac informácií na www.sutn.sk

SÚTN - (Slovenský ústav technickej normalizácie) bol zrušený k 31.12.2013 a od roku 2014 sa včlenil do ÚNMS SR. Všetky činnosti, ktoré boli  zabezpečované organizáciou  SÚTN sú vykonávané ÚNMS SR v rámci jeho novovytvoreného odboru  technickej normalizácie.

ÚNMS SR - (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti technickej normalizácie SR. K najdôležitejším činnostiam patrí  zabezpečovanie tvorby, schvaľovania, vydávania a distribúcie slovenských technických noriem (STN), proces harmonizácie slovenských technických noriem s európskymi normami a s činnosťou európskych (CEN, CENELEC, ETSI) a medzinárodných normalizačných organizácií (ISO, IEC, ITU).

Technická normalizácia - je stanovenie a používanie pravidiel zavádzajúcich poriadok do činnosti v danej oblasti najmä pre dosiahnutie celospoločenskej optimálnej hospodárnosti, pri dodržaní funkčných a bezpečnostných požiadaviek.