Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu absolventov
architektonických škôl na Slovensku

Termín zasadania poroty bol 30. septembra a 01.októbra 2010.

Porota:

Mgr. art.  Miloš Juráni, predseda poroty
Ing. arch. Ľubomír Peráček
Ing.  arch. Tomáš Bujna

* tajomníčka poroty: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.

Všeobecné informácie

Do súťaže bolo nominovaných porotami jednotlivých architektonických škôl 19 absolventských projektov.

  • FA STU Bratislava 10 prác
  • KA SvF STU Bratislava 1 práca
  • KA VŠVU Bratislava 7 prác
  • FU TU Košice 1 práca

Priebeh zasadnutia:

Porota sa podrobne oboznámila s autorským riešením, zámerom, obsahom a cieľom každej z nominovaných diplomových prác, ktoré boli osobne predložené a odprezentované ich autormi. V diskusii s nimi mala porota možnosť hlbšie vniknúť do každej riešenej problematiky.

Hlavnými kritériami výberu, ktoré si porota stanovila, sa stali:

  1. úroveň konceptu, prínosu, filozofie a „espritu" návrhu
  2. úroveň kvality a znalosť architektonických a technických princípov
  3. úroveň kvality prezentácie návrhu, grafického a výtvarného spracovania

Výsledky súťaže:

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2009/2010

sa udeľuje práci, ktorá najlepšie spĺňa kritériá súťaže o Cenu prof. J. Lacka

Cena za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v aktuálnom akademickom roku

Ing. arch. OLAH Andrej (FA STU Bratislava)
Téma: Performance center
Ved. dipl. práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.

Odmena  PRO HUMA                                                         

Odmena za najlepšiu úroveň riešenia humanizácie prostredia

Ing. arch. OSTROZÁNSKY  Gellért    (FA STU Bratislava)
Téma:  Education center Nairobi, Keňa
Ved. dipl. práce  doc. Ing. arch. Peter Puškár, PhD.

Odmena  PRO FUTURO

Odmena za najpozoruhodnejšie vizionárske kvality riešenia

Mgr. Art. BARTKO  Ladislav   (KA VŠVU Bratislava)
Téma:  Urbánny stres ako nová komlexnosť.  Bratislava a rozmazané štruktúry/formy
Ved. dipl.práce: doc. Imrich Vaško, akad. arch.

Odmena  PRO TEORIA

Odmena za najkvalitnejšie rozpracovanie teoretického princípu a analýzy riešenia architektonického návrhu

Mgr. Art. GAŠPAROVÁ Valéria  (KA VŠVU Bratislava)
Téma:   Lokalizované experimenty
Ved. dipl. práce:  doc. Imrich Vaško, akad. arch.

Odmena  PRO URBIUM

Odmena za novátorské netradičné riešenie, ktoré je príspevkom pre skvalitnenie mestského prostredia

Ing. arch. POLÁKOVÁ Mária  (FA STU Bratislava)
Téma: Sphinx zone, Brownfields - sivé zóny Bratislavy
Ved.dipl.práce: Mgr. Art. Martin Uhrík, PhD.

Odmena  PRO MANAGER

Odmena za netradičný prístup k riešeniu problematiky, ktoré vyústilo do realizácie, vyžadujúcej si preukázanie kvalitných manažérskych schopností

Ing. arch. SLÁDEK Michal    (KA VŠVU Bratislava)
Téma: Sociálne bývanie pre marginalizované skupiny, Vyšný dvor
Ved.dipl.práce:  Ing. arch. Benjamín Brádňanský

 

Tajomníčka poroty:   Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.