Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Rektor

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

  

v snahe naplniť jednu z kľúčových úloh Vedenia STU smerujúcu k posilneniu motivácie pracovníkov STU na prezentáciu svojich špičkových vedeckých a umeleckých výkonov

vyhlasuje finančne dotovanú cenu rektora o

1. originálne umelecké dielo za rok 2017,
2. originálne architektonické dielo za rok 2017.

 

Vo všetkých prípadoch budú akceptované návrhy, kde je navrhovaným na ocenenie pracovník STU na ustanovený týždenný pracovný čas, interný doktorand alebo študent denného štúdia a jeho príslušnosť k STU bola zrejmá v čase realizácie diela. Akceptované budú iba návrhy zatiaľ neocenené v žiadnych súťažiach a diela, ktoré spadajú do kategórie registrovanej v CREUČ.

 

Ocenenie vo forme finančnej odmeny:

            Kategória 1. bude finančne dotovaná sumou 2000,- €.
            Kategória 2. bude finančne dotovaná sumou 2000,- €.

           

Harmonogram ceny rektora:                                                                          

  • Vyhlásenie ceny rektora – 9. 10. 2017
  • Uzávierka podávania návrhov na Útvar vedy a medzinárodnej VT spolupráce v písomnej forme podpísané dekanom fakulty (alebo povereným členom vedenia fakulty) do 9. 2. 2018.

Oficiálne vyhlásenie výsledkov ceny rektora - na akademickej slávnosti pri príležitosti Dňa učiteľov a zverejnenie na webovom sídle STU.