Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Vlasta Kubušová, M.A.
 : Cirkulárny a materiálový dizajn
 : prof. akad. soch. P. Paliatka

Všetko okolo nás je z niečoho vyrobené. Nikdy nie sme bez materiálu. Často ich však prehliadame, no napriek tomu sú to oni, ktoré nám zabezpečujú zážitok z priestoru, z predmetu a umožňujú produkty používať. V súčasnosti nadmerná spotreba vo všetkých produktových odvetviach núti spoločnosť, vrátane dizajnérov hľadať nové typy materiálov na pro- dukciu produktov, hľadať inovatívne riešenia tam, kde sme ich predtým spojenia nevideli. Predpokladá sa, že v roku 2050 sa počet obyvateľov na svete zdvojnásobí. Neobnoviteľné zdroje, ktoré dnes využívame na výrobu materiálov sa radikálne míňajú a zároveň si nemôžeme dovoliť produkovať odpad v takej miere ako doteraz. Lineárny systém ekonomiky sa pomaly mení smerom ku cirkulárnemu a s ním je úzko spojené aj používanie materiálov. Zároveň sa tak musí zmeniť aj náš prístup k tvorbe. Rola dizajnéra sa začína meniť a práve nové zadefinovanie, princípy, či zodpovednosť budú definovať túto profesiu najbližšie roky. Na to, aby bolo možné zmenu v systéme umožniť, v dobe keď prestávame hovoriť o klimatickej zmene, ale svetové médiá menia slovník na ,klimatickú krízu’, musíme spolupracovať. 

Medziodborová spolupráca a prechod na udržateľné materiály sú jedným z najdôležitejších tém spojených s novými dizajnérskymi prístupmi v antroposcénnej dobe. V mojej doktorandskej práci hľadám a analyzujem novú formu role dizajnéra, ktorý funguje v multidisciplinárnej spolupráci a plní okrem iného aj úlohu mediátora. Zámerom projektu je in- vestigatívne skúmať nové spôsoby vývoja inovatívnych materiálov tým, že sa prepojí veda, antropológia a dizajnérske metódy. 


TEORETICKA ČASŤ 

V teoretickej časti predstavujem definíciu materiálového dizajnu a biodizajnu s pozitívnym prínosom a súčasný diskurz v tejto oblasti v súvislosti s priamym dopadom na cirkulárnu ekonomiku. Cez zvolené prípadové štúdie, skúmam situáciu v rámci transdisciplinárnych projektov prepájajúcich dizajn a vedu, respektíve analyzujem tie faktory, ktoré podmieňujú ich efektívnosť a úspešnosť na aplikáciu do praxe a prínos pre spoločnosť. Cieľom je dokázať, že správne komunikácia a práca dizajnéra a ostatných disciplín môže pomôcť k výskumu nových udržateľných materiálov a ich správnemu nasadeniu do spotrebiteľského systému s vysokým potenciálnom pozitívneho prínosu. Ďalším cieľom je dokázať, že rola dizajnéra sa v obdobných projektoch mení na úlohu mediátora a presahuje bežnú prax dizajnéra - návrhara, k dizajnérovi - mediátorovi, aktivistovi, zakladateľovi, či producentovi projektu. 

PRAKTICKÁ ČASŤ 

V druhej - praktickej časti môjho výskumu sa zameriavam na skúmanie cez vlastné projekty a experimenty. Jedná sa predovšetkým o pretavo- vanie výskumných projektov udržateľných materiálov do produktov, so zachovaním princípov cirkulárneho dizajnu. V tejto časti budem ana- lyzovať zistenia z mojej predchádzajúcej a súčasnej praxe, dizajnérskeho štúdio crafting plastics! a projektu Nuatan, v rámci ktorých sa už niekoľko rokov venujem dizajnérskemu výskumu v oblasti bioplastov. Praktická časť dizertácie zahŕňa aj nový výskumno-aplikačný projekt. V prepojení viacerých profesií - materiálových vedcov, antropológov, architektov, neurovedcov, odborníkov na cirkulárnu ekonomiku pracujem na vývoji biomateriálov pre zmysly. Vlastný výskum má za cieľ prekračovať hranice experimentu a laboratórií a uchádzať sa miesto na trhu v podobe konkrétnych aplikácií. Dôležitou súčasťou môjho výskumu bude študijný pobyt v USA v rámci Fulbrightovho štipendia v letnom semestri 2021. Posledným z analyzovaných aktívnych projektov je Covid Colab, nedávno založená platforma pre študentov dizajnu pre hľadanie udržateľných riešení počas a po pandémií. 

Prototyp ocenenia vyrobený z dosiek NUATAN, zo 100% prírodných a bi- ologicky rozložiteľných polymérov / Trophy prototype made from NUATAN sheets, from 100% renewable resources and biodegradable material 

Prototyp ocenenia vyrobený z dosiek NUATAN, zo 100% prírodných a bi- ologicky rozložiteľných polymérov / Trophy prototype made from NUATAN sheets, from 100% renewable resources and biodegradable material 

Obrázky hore a dole: Experimenty, bzorky a prototypy okuliarových rámov z kompletene prírodných bioma- teriálov / Images above and below: Eyewear frame experiments from natural biomaterials