Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Usmernenie vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a nariaďuje prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej formy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení. Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).

Mimoriadny stav na Slovensku (súhrn opatrení) 

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:opatrenia-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153)

- zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk,
- povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia,
- zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení(usmernenie MŠVVaŠ SR,
- zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná,
- obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania,
- zatvorenie voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov),
- zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení,
- obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu,
- obmedzenie úradných hodín klientskych centier,
- naďalej platí zákaz návštevy nemocníc,
- zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Hotely a reštaurácie budú otvorené.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zdôrazňuje, že opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR, v tejto súvislosti neodporúča občanom cestovať do zahraničia počas trvania mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky.

Zdôrazňujeme, že od 13. marca 2020, 7.00 h všetky osoby prichádzajúce zo zahraničia do SR sú povinné zostať v karanténe 14 dní. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránkach Úradu pre verejné zdravotníctvo SR (www.uvzsr.sk).

Vo vzťahu k dopravným obmedzeniam Ministerstvo dopravy a výstavby SR zavádza od 13. marca 2020 od 7:00 h sprísnené opatrenia týkajúce sa najmä medzinárodnej dopravy.

Železničná doprava
Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 2020 od 7:00 h premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava
Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od 13. marca 2020 od 7:00 h.

Kamiónová preprava tovaru
Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava
Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od 13. marca 2020 od 7:00 h pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

Letecká doprava
Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení vládou SR.

Pošta
Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.


Nepretržitú činnosť majú nasledovné telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 0917 222 682
-Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici: 0918 659 580
-Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
-Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre: 0948 495 915
-Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave: 0905 903 053
-Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne: 0911 763 203
-Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach: 0918 389 841
-Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove: 0911 908 823
-Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline: 0905 342 812
-Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove: 0917 121 946
-Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade: 0911 635 260, 0903 905 080
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach - 0948 518 954

Hygienici posilnili call centrá na svojich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. V činnosti je aktuálne 36 telefonických liniek. Doteraz fungovalo 9 (ÚVZ SR a 8 krajských RÚVZ v SR). Pribudlo tak ďalších 27 kontaktných bodov, všetky potrebné kontakty nájdete TU: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-hygienici-posilnuju-infolinky

Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234

a takisto e-mail Úradu verejného zdravotníctva novykoronavirus@uvzsr.sk.

Linka, kde je možné získať informácie: 112

Aktuálne fakty a informácie týkajúce sa koronavírusu nájdete vždy na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR http://www.uvzsr.sk/

Dôležité : každý, kto prišiel zo zahraničia musí dodržať povinnú 14 dňovú karanténu!!!  Za nedodržanie nariadenia je sankcia 1 659 eur.


________________________________


Vážení kolegovia,

Dovoľte, aby som Vás informoval o ďalších skutočnostiach, ktoré vyplynuli z dnešného (9. 3. 2020) Kolégia rektora STU;

1. Všetci zamestnanci FA STU do odvolania pracujú naďalej z domu. Pedagogický proces sa uskutoční formou samoštúdia alebo inými vhodnými metódami. Podrobnosti sa stanovia po zajtrajšom -  10.03. 2020 mimoriadnom Kolégiu dekana. O podrobnostiach budete informovaní.

2. Prezenčná forma výučby na všetkých stupňoch štúdia sa prerušuje s účinnosťou od 9. 3. 2020  do 22. 3. 2020, s možnosťou predĺženia podľa aktuálneho vývoja situácie. Rušia sa všetky stránkové hodiny študijných oddelení, referátov a pedagogických zamestnancov. Odporúča sa študentom komunikovať s uvedenými oddeleniami a zamestnancami výhradne elektronickou formou alebo telefonicky.

3. V prípade akýchkoľvek zmien vo vývoji epidemiologickej situácie budú zamestnanci informovaní o ďalšom postupe.

4. Doporučujeme študentov FA STU, aby počas prerušenia výučby opustili študentské domovy (s výnimkou zahraničných študentov). V prípade, že bude zaznamenaný výskyt ochorenia COVID-19 v študentskom domove, študenti sa budú musieť podrobiť karanténnemu režimu.

5. S účinnosťou od 9. 3. 2020  sa rušia všetky hromadné podujatia organizované v priestoroch FA STU. Taktiež aj všetky exkurzie, workshopy a zahraničné cesty.

6. Žiadame zamestnancov a študentov, aby pravidelne sledovali webové stránky univerzity a fakulty a univerzitné e-mailové schránky.