Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážené kolegyne, kolegovia,
Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania/Erasmus si Vás dovoľuje informovať, že dňa 14. februára 2013 o 13:00 hod organizuje inštruktážny seminár k vyplňovaniu prihlášky Erasmus Intenzívne programy 2013 v priestoroch:
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
(prízemie, zasadačka)
Svoradova 1
811 03 Bratislava

Cieľom inštruktážneho seminára je poskytnúť užitočné informácie a rady k vyplňovaniu prihlášky a k realizácii Erasmus Intenzívnych programov.
Program stretnutia:
Základne informácie o Erasmus Intenzívnych programoch
Vyplňovanie prihlášky Erasmus Intenzívne programy 2013
– obsahová časť, finančná časť
Diskusia        
V prípade záujmu prosím potvrďte svoju účasť najneskôr do 10.februára 2013 na:
http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_registracia_online.cfm&ID_akcie=100
Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom,
PhDr. Denisa Filkornová
Erasmus koordinátor

Vybavuje: Ing. Jana Šamková, PhD.
Konzultant, Erasmus
Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
SAAMS - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SK-811 03 Bratislava | Svoradova 1 | T +421 2 20922201, -21 | F +421 2 20922209 jana.samkova@saaic.sk | www.saaic.sk | ec.europa.eu

pdf

Intenzívny program je krátky študijný program (minimálna dĺžka je 10 nepretržitých celých dní súvisiacich s predmetom IP, maximálna dĺžka je 6 týždňov), ktorý spája prácu študentov a pracovníkov vysokoškolských inštitúcií najmenej z troch zapojených krajín s cieľom:
 podporiť efektívnu a multinárodnú výučbu osobitných tém, ktoré by sa inak vôbec nevyučovali, alebo len vo veľmi obmedzenom počte na vysokoškolských inštitúciách,
 umožniť študentom a učiteľom pracovať spolu v multinárodných skupinách a tak získavať skúsenosti, ktoré by na jednej inštitúcií nemohli nadobudnúť a získať tak nový pohľad na témy, ktoré študujú,
 umožniť pedagógom výmenu názorov na obsah učiva a nové prístupy k študijným programom a testovať vyučovacie metódy v prostredí medzinárodnej skupiny.
Očakávajú sa tieto charakteristiky programu:
- IP nesmie zahŕňať výskumné aktivity alebo konferencie, ale mal by poskytovať niečo nové v oblasti vzdelávacích možností, rozvoj zručností, prístup k informáciám, atď. IP by mal podporovať aspekt rozvoja študijných programov.
- Malo by byť vynaložené čo najväčšie úsilie, aby bola uznaná práca zúčastnených študentov, pokiaľ je to možné prostredníctvom ECTS (alebo iným rovnocenným spôsobom).
- Predpokladá sa, že IP budú využívať nástroje a služby IKT pri príprave a pokračovaní aktivít IP a tým prispievať k vytvoreniu udržateľnej študijnej komunity v príslušnej oblasti.
- Pomer učiteľov a študentov musí zaručiť aktívnu účasť v študijných skupinách.
- Predstavujú silný multidisciplinárny prístup, ktorý podporuje súčinnosť študentov z rôznych vedeckých odborov.
- Okrem výsledkov vzdelávania v oblasti kompetencií súvisiacich s daným predmetom by mali Intenzívne programy uprednostňovať prenos prierezových kompetencií.
IP môže byť jednorazovou alebo opakovanou aktivitou počas niekoľkých rokov (maximálna dĺžka sú tri po sebe nasledujúce roky, každý rok sa predkladá prihláška). Rok 2013 je posledným rokom , v ktorom sa dá podať prihláška. IP schválené v rokoch 2012 a 2013 nebudú mať možnosť požiadať o pokračovanie projektu po roku 2013.
Prihlášku v mene všetkých partnerov podáva inštitúcia, ktorá program IP koordinuje, a to národnej agentúre vo svojej krajine. IP s rovnakým alebo veľmi podobným partnerstvom a s rovnakou alebo veľmi podobnou témou môže podať prihlášku v rámci Výzvy na predkladanie prihlášok v rámci Programu celoživotného vzdelávania na obdobie 2011 – 2013 iba jednej národnej agentúre.
Všetky vysokoškolské inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú IP musia mať udelenú Univerzitnú chartu Erasmus (EUC).
Výber zabezpečuje NA v koordinujúcej krajine IP. Pokiaľ sa koordinácia IP (schváleného na základe predchádzajúcej výzvy na predkladanie prihlášok) presunie na inú vysokoškolskú inštitúciu v inej krajine (alebo v prípade Belgicka na inú národnú agentúru), bude prihláška hodnotená rovnakým spôsobom ako nová prihláška. Rovnako v tomto prípade však celkové obdobie financovania rovnakého alebo veľmi podobného IP nesmie presiahnuť 3 roky.
Účastníkov IP (študentov prvého, druhého a tretieho stupňa, učiteľov) vyberá konzorcium pre program IP.
Študenti a pedagogickí pracovníci so špeciálnymi potrebami, ktorí boli vybraní na IP, môžu požiadať o špeciálny grant.