Prejsť na obsah
Dianie na fakulte


Váš list:    Naše číslo:    Vybavuje:    V Bratislave
 
                              Sabolová                                18.5.2012    
Vec:
Ustanovenie výberovej komisie


    Podľa článku IV. Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov

ustanovujem výberovú komisiu

na výberové konanie na obsadenie miest vedúcich ústavov vyhlásené dňa 18.5.2012:
      predseda výberovej komisie: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
      členovia výberovej komisie: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
                          prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
                          Ing. arch. Juraj Furdík (za odbory)    
                          Ing. arch. Juraj Šujan (zástupca SKA)
                          Doc. Ing. Jozef Chybík, CSc.,(zástupca FA VUT Brno)

Zasadnutie výberovej komisie bude dňa 19.6.2012 od 10.00 hod.    
    


                        Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
                              dekanka