Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Srdečne pozývame všetkých členov Akademickej obce FA STU na 9. ročník konferencie učiteľov (KONFUC), ktorá sa uskutoční dňa 31. marca 2020 od 9:00 do 14:00 v miestnosti 005 a bude orientovaná na skúsenosti v oblasti hodnotenia študentov - ich výstupov ako aj celého priebehu pedagogického procesu. Z dokumentu ESG vyplýva, že vysoké školy by mali zabezpečiť realizáciu študijných programov tak, aby študenti zohrávali aktívnu úlohu v tvorbe procesu učenia sa a aby sa tento prístup odzrkadľoval aj v ich hodnotení. Pre potreby zabezpečovania vnútorného systému kvality je proces hodnotenia práce študenta, ale aj pedagóga obojsmerný.

Téma konferencie:   
Hodnotenie orientované na študenta

Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta: hodnotenie študentov a pedagógov - prieskum (domáce a zahraničné prostredie), analýza súčasného stavu, návrhy na zlepšenie, špeciálne systémy hodnotenia, systém vnútorného zabezpečovania kvality vzdelávania.

Diskusné príspevky majú rozsah max. 10. min.
Prihlasovať sa je možné do 20.3.2020 pomocou prihlasovacieho formuláru.

Miesto a čas konania konferencie:
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava
31. marca 2020, miestnosť 005, od 9:00 - 14:00

 

Sekcie konferencie:

  1. Úvod - hodnotenie na VŠ - akreditačné štandardy, vnútorný systém kvality
  2. Stav a úroveň hodnotenia na FA STU - súčasný systém a analýza z AIS (celkové zhodnotenie a výstupy z dotazníka)
  3. Pohľad študentov na systém hodnotenia (Študentský parlament - senátori)
  4. Systém hodnotenia na zahraničných univerzitách - príklady, inšpirácie, inovatívne metódy
  5. Kritériá hodnotenia ateliérovej tvorby
  6. Štátne skúšky
  7. Hodnotenie výstupov prác z cvičení a seminárov