Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ing. arch. Kristína Kiač
 : Mapovanie potenciálov architektonického dedičstva pre rozvoj historických miest
 : prof. Ing. arch. P. Gregor, PhD.

Téma dizertačnej práce vznikla ako súčasť medzinárodného projektu DANUrB Intereeg (2017-2019).
Doktorandka ako súčasť výskumného tímu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity bola
zodpovedná za preskúmanie stavu architektonického dedičstva v malých sídlach na Dunaji Komárno
a Štúrovo. Tento aplikovaný výskum (terénny, urbanisticko-historický výskum, GIS databáza, analýzy)
bol zapracovaný do projektu DANUrB.
Hlavným cieľom projektu bolo mapovanie kultúrneho dedičstva pozdĺž Dunaja a vytvorenie
životaschopnej dunajskej kultúrnej promenády. V rámci nej vznikli turistické tematické trasy
pamiatok dostupné cez mobilnú aplikáciu PocketGuide. Súčasťou projektu bolo niekoľko stretnutí na
viacerých miestach na Dunaji za účelom výskumu kultúrnej krajiny Dunaja na mieste a nadviazania
nových kontaktov pre vzájomnú spoluprácu.
Výsledkom dunajskej kultúrnej promenády, komunikácie a spolupráce menších dunajských miest má
byť zatraktívnenie prostredia a rozvoj cestovného ruchu vo sídlach zapojených do projektu DANUrB.

Prípadová štúdia Komárno –Komárom
Súmestie Komárno- Komárom je vzácnym úkazom mesta, ktoré vzniklo ako hrad, vyvíjalo sa ako
pevnosť a prosperovalo tak, až prerástlo za Dunaj. Zmeny politického režimu na Slovenku spôsobili,
že mesto bolo viackrát rozdelené Dunajom ako hranicou štátu. O význame mesta Komárno v dejinách
Európy niet pochýb. Už počas Osmanskej nadvlády bolo označované ako strategický bod na Dunaji
a neskôr za rusko-pruských vojen sa pevnosť Komárno pokladala za posledné útočisko cisára. Avšak
smutný bol osud pevnosti od konca 2.svetovej vojny do 90.tich rokov, keď bola pevnosť obsadená
sovietskymi vojskami a jej hodnoty ostali skryté pred svetom a postupne chátrali.
Až dnes sú postupne odkrývané krásy tejto rozsiahlej vojenskej pamiatky a objavujú sa historické
prepojenia s jadrom mesta tzv. urbanistické hodnoty.
Identifikácia architektonického dedičstva a následné zhodnotenie formou analýz Kultúrnohistorickej
topografie pomohla odhaliť skryté kultúrnohistorické hodnoty, ktoré majú význam pre budúci vývoj
mesta. Tieto pamiatky boli predstavené mestskému úradu a z nich boli vybrané na základe metodiky
DANUrB , tie s potenciálom pre valorizáciu a rozvoj mesta. Tieto lokality boli predstavené študentom
a spracované do urbanistických a architektonických štúdií. Išlo o dve zadania v Komárne a dve
v Štúrove.

Valorizácia potenciálov kultúrneho dedičstva
Prinavrátenie vedomia o hodnotách mesta obyvateľom je krokom k lepšiemu narábaniu s
architektonickým dedičstvom. Poznaním pamiatkových hodnôt a ich správnym interpretovaním je
možné určiť význam (historický, turistický, ekonomicky, atď.) kultúrnej pamiatky a jej potenciál,
ktorým disponuje. Ak je využitý potenciál pamiatky, jej význam rastie a prospech z pamiatok má
mesto aj obyvatelia.

Cieľom dizertačnej práce v projekte DANUrB bolo tiež ukázať spôsob valorizácie vybraného
architektonického dedičstva prostredníctvom lokálneho výskumu (workshopy, exkurzie, prezentácie)
 
v určených lokalitách na Dunaji ,študentských prác a výstav, podujatí informujúcich o hodnotách
a potenciáloch územia a kultúrneho dedičstva Dunaja.
Participácia obyvateľov mesta na týchto podujatiach sa snažila vyvolať záujem verejnosti
o prostredie, v ktorom žijú a ich účasť na jeho zveľaďovaní.
Nastavenia a prístup ku kultúrnemu dedičstvu v projekte DANUrB sa snažil o zjednotenie hmotného
a nehmotného kultúrneho dedičstva o demonštrovanie jeho priestorových súvislostí na Dunaji
a využitie lokálnych identít pre rozvoj mesta i turizmu.
Ako výsledok projektu vznikla Dunajská stratégia, ktorá je súborom inštrukcií na podporu miestneho
rozvoja pre mestské samosprávy, lokálnych a regionálnych partnerov zaujímajúcich sa o lokality na
Dunaji a rieku Dunaj. Ide o dokument ktorý, ukazuje možnosti valorizácie hmotného kultúrneho
dedičstva.