Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Aktualizovaný prehľad mobilít ERASMUS na FA STU nájdete tu...

Konkurzy na zahraničné študentské mobility v rámci programu Erasmus pre akademický rok 2008/2009 budú v termíne od 18.2. do 25.2.2008. O termínoch a mieste konania konkurzov na jednotlivé mobility budete informovaní tu a na nástenkách FA.
Termín odovzdania prihlášok úspešných uchádzačov je najneskôr do 3. 3. 2008.
Podrobné informácie o možnostiach a požiadavkách na  vycestovania nájdete u gestorov bilaterálnych zmlúv a na zahraničnom oddelení.
Záujemcovia o mobilitu (na konkrétnu Univerzitu) sa prihlásia mailom na zahraničnom oddelení kalocajova@fa.stuba.sk najneskôr do 11.2.2008.                      
Uchádzať sa je možné maximálne na 2 školy s uvedením priority.

Ku konkurzu je potrebné predložiť:
- štrukturovaný životopis
- motivačný list (v slovenskom jazyku a v jazyku, v ktorom prebieha výučba)
- potvrdenia o znalostiach AJ, NJ, Fj, iný - v závislosti od mobility (certifikát z jazykovej školy, potvrdenie o ŠS, maturitné vysvedčenie a pod.)
- obsah štúdia na zahraničnej univerzite pre aktuálny semester
- výpis výsledkov štúdia
- portfólio vlastných prác uchádzača

Mobility ERASMUS sú určené pre študentov 3, 4 a 5. ročníka Bc štúdia, pre študentov Ing. štúdia a doktorandov 1. a 2. ročníka.

Termíny konkurzov:
pripravujeme...