Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117, prízemie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Martin Somora, M.A. - dizajn,  30.6.2020 o 10.00 hod.
Pojmy meditatívnosť, kontemplatívnosť a ich odraz v dizajne