Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Organizácia a podmienky vzdelávacej činnosti od 5.10.2020 na FAD STU

- Všetky vzdelávacie činnosti prebiehajúce na FAD STU od 5. 10. 2020 sa budú zabezpečovať dištančnou metódou, ktorá je v súlade
s § 108e ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“).

- Vzdelávacie činnosti fakulty je nutné uskutočňovať tak, aby nebola ohrozená kvalita a rozsah výučby. Kvalitu poskytovaného vzdelávania bude priebežne kontrolovať garant predmetu, garant štud. odboru a prodekanka pre vzdelávanie.

- Online výučba bude prebiehať cez Microsoft teams, Classroom, Jamboard v menších skupinách aj cez Meet.

- V prípade ak je u študenta FAD podozrenie na ochorenie, karanténa alebo je potvrdené ochorenie na COVID -19, je nutné o tom bezodkladne informovať Študijné oddelenie, ktoré vedie záznamy o ochorení na Covid – 19 a v prípade potreby zadá do AIS systému jeho absenciu.

- V prípade ak je u zamestnanca FAD podozrenie na ochorenie, karanténa alebo je potvrdené ochorenie na COVID -19, je nutné o tom bezodkladne informovať Personálne oddelenie, ktoré o tom informuje permanentný monitorovací štáb FAD STU.

- V prípade ak študent má bezpríznakové ochorenie, študent je povinný sa naďalej zúčastňovať predagogického procesu v prostredí online. V prípade ak má príznaky Covid – 19 a ochorenie si vyžaduje jeho absenciu z pedagogického procesu, je povinný online dodať ospravedlnenie od lekára na ŠO a je vhodné o jeho absencii informovať jednotlivých pedagógov, resp. garantov predmetu.

- Študenti 3. stupňa – PhD. budú mať zabezpečovanú dištančnú formu výučby, budú participovať na dištančnej forme výučby a budú sa prezenčne zúčastňovať na svojich pracoviskách, pokiaľ ich školiteľ a vedúci ústavu neurčí individuálnu metódu štúdia a práce.

- Dekan FAD STU odporúča študentom 1. a 2. stupňa štúdia sa nezdržiavať v prostredí fakulty a sledovať aktuality na webovej stránke fakulty. Taktiež je nutné postupovať podľa usmernení z rektorátu STU sekcia #Koronavírus informácie - opatrenia a usmernenia.

Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

Dekan FAD STU