Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ing. arch. Nina Jančová
 : Potenciál prírodných prvkov v kontexte kvality života v meste
 : doc. Ing. arch. V. Joklová, PhD.

Kvalite života v mestách je dnes prisudzovaná mimoriadna dôležitosť. Čoraz viac vnímame
nutnosť usmerňovania vývoja pretvárania okolitého prostredia.
Ako mestá s dobrou kvalitou života by sme mohli definovať tie, ktoré plnia nielen základné
ľudské potreby, ale pomáhajú vytvárať pre svojich obyvateľov plnohodnotný a zmysluplný
život (Maddox, 2013).
Hodnotenie životných podmienok v mestách sa vyhodnocuje na základe indikátorov, ktoré sú
rozdelené do troch oblastí, environmentálnej, sociálnej a ekonomickej. Všetky tri oblasti sa
navzájom podstatne ovplyvňujú, preto sa pri skúmaní kvality mestského života nedá
obmedziť len na jedno hľadisko.
Schopnosti architektov a urbanistov sa najlepšie uplatňujú v rovine environmentálnej, ktorá
sa sústreďuje na životný priestor človeka. Faktory ako vhodne navrhnutá urbanistická
štruktúra, atraktívne verejné priestory, optimalizácia dopravy, krátke dochádzkové
vzdialenosti, či práve kvalita prírodných prvkov však dokážu pozitívne ovplyvniť aj sociálny a
ekonomický aspekt života v meste.

VZŤAH ČLOVEKA K PROSTREDIU:
V dnešnej dobe sa v urbanizme preferuje humanistický prístup, ktorý sa snaží formulovať a
pochopiť hodnoty, spájajúce človeka s jeho životným priestorom. Pri prehlbovaní tejto
problematiky výrazne pomáha štúdium environmentálnej psychológie, zaoberajúcej sa
vplyvom prostredia na ľudské správanie.
Bez ohľadu na vek či kultúru, ľudia zažívajú v prírodnom prostredí pocit šťastia, obnovy
energie, úľavy od stresu, či zlepšenie zdravotného stavu. Z hľadiska evolučnej adaptácie
ešte neprešlo dostatočné množstvo času na to, aby sa ľudský druh trvalo prispôsobil
urbanizovanému prostrediu, ktoré sa môže podstatne podieľať na vzniku psychického
preťaženia (Beatley, 2011). Výsledky výskumov na rozhraní neurológie, kognitívnych vied a
tvorby prostredia ukázali, že prírodné prvky hrajú mimoriadne dôležitú rolu v tom, ako človek
vníma okolitý priestor a ich kvalita je nevyhnutným faktorom pre celkovú kvalitu života v
meste.

VÝSKUM - MESTO MARTIN:
Mesto Martin je súčasťou prírodne bohatého prostredia Turčianskej kotliny. Preteká ním
rieka Turiec, ktorá je najväčším prírodným potenciálom sídla. Tok Turca a jeho brehy sú
mimo územia mesta súčasťou sústavy chránených území Natura 2000 a územie celkovo
predstavuje biokoridor nadregionálneho významu.
Mesto Martin má aj dobrú väzbu na okolité horské prostredie s možnosťou vytvorenia
vhodného systému prírodných prvkov prepájajúcich sídlo s regiónom.
K prieskumu geografických, kultúrno-historických a sociálno-ekonomických pomerov mesta
pomáha analýza územno-plánovacích a strategických dokumentov a na vizualizáciu
urbanisticko-priestorových vzťahov sídla je ako nástroj výskumu zvolený systém GIS
(geografický informačný systém), určený na získavanie geografických informácií a ich
následnú analýzu.
Pri skúmaní otázky, ako je človek ovplyvňovaný prostredím mesta, doterajší výskum využíva
jeden z nástrojov participatívneho plánovania, pocitové mapy. Výsledky týkajúce sa
prírodných prvkov v meste Martin ukazujú ako pozitívne reakcie, tak aj nespokojnosť so
zanedbaným stavom vegetácie, jej nedostatkom, či nevyužitým prírodným potenciálom
mestských priestorov.
Z výsledkov ďalších prieskumov tiež vyplýva, že prirodzená rozmanitosť prírodných prvkov
môže byť v téme kľúčová. Je známe, že biodiverzita rastlinných a živočíšnych druhov je
základným predpokladom pre zdravý vývoj a zachovanie ekosystémov, ale už menej je
prihliadané na jej psychologický dopad na ľudské vnímanie.
Mestské prostredie aj dnes často vnímame ako priestor ochudobnený o prírodu, no vhodným
prístupom má šancu stať sa skutočne živým, rozmanitým organizmom, spĺňajúcim všetky
podmienky pre kvalitu ľudského života (Beatley, 2011).