Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE

Vás pozýva na svoje mimoriadne zasadnutie dňa 18. apríla 2007 (streda) o 13,00 h.

v zasadačke dekana FA STU (1. posch.). Program:

  1. Prezentácia, otvorenie a schválenie programu
  2. Kontrola uznesení
  3. Príprava volieb do Akademického senátu STU (Andráš)
  4. Aktuálne informácie z činnosti na FA STU (dekan fakulty)
  5. Rôzne
  6. Záver

Ing.arch. Milan Andráš, PhD.

Predseda senátu

 

Príloha:

Organizačná štruktúra - zmena