Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení spolupracovníci, milé študentky a študenti Fakulty architektúry STU !

Začiatok akademického roka je obdobím, kedy pripravujeme nové plány v očakávaní, že budú mať priaznivý vplyv na rozvoj fakulty. Fakulta architektúry svojou dlhoročnú činnosťou rozvíja tradíciu architektonického školstva a výučby architektúry na Slovensku. Z tohto pohľadu bude nastávajúci akademický rok  dvojnásobne jubilejným rokom. Pripomenieme si 70 rokov výučby architektúry na Slovensku a 40 rokov od vzniku samostatnej Fakulty architektúry. Je to záväzok, ktorý motivuje k zodpovednosti za obsah a kvalitu vzdelávania, za odbornú úroveň a  profil absolventov, za výsledky vo vedecko-výskumnej a umeleckej oblasti. Bude to akademický rok, v ktorom začneme realizovať vzdelávaciu činnosť formou nových študijných plánov podľa priznaných práv a výsledkov komplexnej akreditácie študijných programov fakulty. Výsledky komplexnej akreditácie odrážajú najmä intenzitu a kvalitu akademickej práce minulého akreditačného obdobia.

Prioritou vedenia fakulty pre  nastávajúci akademický rok zostáva všestranná motivácia  zamestnancov  k zvýšeniu kvality výučby, k odvážnym pedagogickým inováciám a k vyššej  aktivizácii na poli vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti.  Pre skvalitnenie celého procesu je už na fakulte vytvorené dobré „predpolie“ v podobe konania akademických konferencií zameraných na  kvalitu činnosti fakulty. Tu sa vytvára priestor na verejné diskusie o hlavných činnostiach fakulty. Ide o prospešný a zároveň nevyhnutný krok sebareflexie,  v nastavení „vlastného zrkadla“. Je len na nás, ako dokážeme tieto výzvy prijímať, napĺňať a  zhodnocovať v prospech rozvoja fakulty. Úspechy fakulty, jej silné pôsobenie v rámci škôl architektúry na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte je zaväzujúce  pre manažment fakulty, zamestnancov a študentov.

Za splnenie stanovených cieľov sme zodpovední všetci, v príhovoroch a na neformálnych stretnutiach používame familiárny výraz „naša fakulta“. Zostaňme preto profesionálne a odborne hrdou spoločnou a súdržnou „rodinou“ v zodpovednosti, v úspechoch aj pri riešení problémov. Zároveň, nech sú úspechy hnacou silou k inovácii, modernizácii v oblasti vzdelávania, vedeckého bádania a tvorivej umeleckej činnosti. Nasledujúci akademický rok bude opäť pod silným vplyvom etablovania novej metodiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  ohľadom  financovania vysokých škôl, založenej na výraznom zhodnocovaní tvorivej vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti. Pre nás všetkých to znamená naďalej kvalitatívne  rozvíjať systém vedeckého bádania, aktivizovať sa v oblasti získavania výskumných grantov, projektov a programov umeleckej tvorby s priemetom do pedagogickej činnosti. Hodnotné výstupy v publikačnej činnosti a ich prezentovanie budú trvalou nevyhnutnosťou. Môže nás tešiť, že máme na čom stavať – v uplynulom  roku bola fakulta v oblasti publikovania aktívna a zároveň  bol etablovaný projekt propagácie a verejných diskusií k hodnotným  publikáciám (monografiám), ktoré vznikli na pôde fakulty.

Vy, študentky a študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia stojíte na začiatku cesty, ako  získať kvalitné vysokoškolské vzdelanie v zvolených študijných odboroch architektúra a urbanizmus, dizajn či krajinná a záhradná architektúra. Táto skutočnosť pred vás kladie mnohé otázniky, istoty aj neistoty vzťahov a povinností v novom prostredí s novými ľuďmi. Zápis na štúdium vás oprávňuje využívať možnosti a výhody, ktoré fakulta, a univerzita študentom poskytuje, ale súčasne zaväzuje plniť si povinnosti študenta v súlade  s požiadavkami vyplývajúcimi zo študijného programu. Študujte poctivo, systematicky a priebežne. S dimenziou času narábajte rozumne.  Musíte si uvedomiť, že  stredoškolské „učiť sa“ nahradíte vysokoškolským „študovať“, k čomu Vás pedagógovia fakulty budú viesť. Zdolávajte všetky prekážky s ľahkosťou, študentským nadhľadom, ale vždy v záujme vlastného úspechu.

V druhom stupni štúdia medzi nami vítam nielen bakalárov - absolventov našej fakulty, ale osobitne aj úspešných uchádzačov z iných vysokých škôl. Dúfame, že zanietením a svedomitým prístupom k študijným povinnostiam sa plnohodnotne sa zapoja do života fakulty.

Doktorandské štúdium je na FA STU už dlhší čas právom považované za mimoriadne dôležitú súčasť študijných programov. Predovšetkým interní doktorandi sú potenciálom pre rozvoj vedecko-výskumných a pedagogických aktivít fakulty.

Akademický rok 2015/2016 bude rokom s novými výzvami a náročnými cieľmi. Verím, že spoločnou prácou a úsilím všetkých učiteľov, zamestnancov a študentov fakulty môžeme stanovené úlohy zvládnuť. Vychádzajme si v ústrety najmä tým, že budeme považovať Fakultu architektúry za svoju alma mater, za svoje pracovisko, aby sme my všetci boli jej súčasťou a fakulta sa stala naším odborným domovom. V tvorivej, študijnej a výskumnej práci vám prajem  veľa, nápadov, inšpirácie, úspechov, trpezlivosti a entuziazmu. Vedenie fakulty sa bude snažiť vytvárať priaznivé podmienky pre splnenie stanovených cieľov.
 

Ľubica Vitková
dekanka Fakulty architektúry STU