Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení spolupracovníci, milé študentky a študenti Fakulty architektúry STU !

Stojíme na prahu nového akademického roka, ktorý bude pre nás rokom pokračovania v usilovnej práci a plnenia  stanovených úloh z uplynulého akademického roka. Bude aj rokom tvorby nových plánov, príležitostí, výziev a nádejí, ktoré budú mať pozitívny vplyv na všestranný rozvoj fakulty. Fakulta architektúry svojou činnosťou rozvíja už viac ako 65 ročnú tradíciu architektonického školstva a výučby architektúry na Slovensku. Je to veľký záväzok, ktorý motivuje k zodpovednosti za obsah a kvalitu vzdelávania, za odbornú úroveň a  profil absolventov, za vedeckovýskumné výsledky a  smerovanie nášho architektonického školstva. Akademický rok 2013/2014 bude mimoriadne náročný na poctivú prácu pedagógov, výskumných pracovníkov a študentov.  Bude to akademický rok, v ktorom budeme bilancovať činnosť fakulty za „doznievajúce“ akreditačné obdobie a zároveň bude obdobím plnohodnotnej prípravy novej akreditácie študijných programov, ktoré má fakulta ambíciu realizovať. Nadchádzajúci rok bude aj rokom uvádzania nových legislatívnych zmien v oblasti vysokého školstva a univerzity do praktického akademického života. 

Prioritou vedenia fakulty pre  nastávajúci akademický rok zostáva všestranná motivácia  zamestnancov  k zvýšeniu kvality výučby, k odvážnym pedagogickým inováciám a k vyššej  aktivizácii na poli vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti.  Pre skvalitnenie celého procesu je už na fakulte vytvorené dobré „predpolie“ v podobe konania akademických konferencií zameraných na  kvalitu činnosti fakulty. Tu sa vytvára legitímny priestor na konfrontáciu a verejné diskusie o činnosti fakulty. Ide o prospešný a zároveň nevyhnutný krok sebareflexie,  v nastavení „vlastného zrkadla“. Je len na nás, ako dokážeme tieto výzvy napĺňať a  zhodnocovať v prospech rozvoja fakulty. Úspechy fakulty, jej silné pôsobenie v rámci škôl architektúry na Slovensku, ale aj v zahraničí je zaväzujúce  pre predstaviteľov fakulty, zamestnancov a študentov.

Za splnenie stanovených cieľov sme zodpovední všetci, veď často v príhovoroch a na neformálnych stretnutiach používame familiárny výraz „naša fakulta“. Buďme teda jednou profesionálne a odborne hrdou spoločnou „rodinou“ v zodpovednosti aj v úspechoch. Zároveň sú tieto výsledky hnacím motorom k inovácii, modernizácii v oblasti vzdelávania. Nasledujúci akademický rok bude opäť pod silným vplyvom etablovania novej metodiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  ohľadom  financovania vysokých škôl, založenej na výraznom zhodnocovaní tvorivej vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti. Pre nás všetkých to znamená naďalej kvalitatívne  rozvíjať systém vedeckého bádania, aktivizovať sa v oblasti získavania výskumných grantov, projektov a programov umeleckej tvorby s priemetom do pedagogickej činnosti. Hodnotné výstupy v publikačnej činnosti budú trvalou nevyhnutnosťou. Môže nás tešiť, že máme na čom stavať – v uplynulom  roku bola fakulta v oblasti publikovania aktívna a zároveň  bol etablovaný projekt propagácie a verejných diskusií k hodnotným  publikáciám (monografiám), ktoré vznikli na pôde fakulty.

Vy, študenti a študentky 1. ročníka bakalárskeho štúdia stojíte na začiatku cesty, ako  získať kvalitné vysokoškolské vzdelanie v zvolených študijných odboroch architektúra a urbanizmus, dizajn či krajinná a záhradná architektúra. Táto skutočnosť pred vás kladie mnohé otázniky, istoty aj neistoty vzťahov a povinností v novom prostredí s novými ľuďmi. Zápis na štúdium vás oprávňuje využívať možnosti a výhody, ktoré fakulta, univerzita a spoločnosť študentom poskytuje, ale zároveň zaväzuje plniť si povinnosti študenta v súlade so Študijným poriadkom a požiadavkami vyplývajúcimi zo študijného programu. Študujte poctivo, systematicky a priebežne. S dimenziou času narábajte rozumne. Len táto cesta vedie k úspechu. Zdolávajte všetky prekážky s ľahkosťou, študentským nadhľadom, ale v záujme vlastného úspechu.

V druhom stupni štúdia medzi nami vítam nielen bakalárov - absolventov našej fakulty, ale osobitne aj úspešných uchádzačov z iných vysokých škôl. Dúfame, že sa kvalitnou prácou, svedomitým prístupom k študijným povinnostiam čo najskôr plnohodnotne zapojíte do života našej fakulty.

Doktorandské štúdium je na FA STU už dlhší čas právom považované za mimoriadne dôležitú súčasť študijných programov. Predovšetkým interní doktorandi sú dobrým potenciálom pre vedecko-výskumné a pedagogické aktivity fakulty.

Akademický rok 2013/2014 bude teda rokom s novými výzvami, cieľmi. Verím, že spoločnou prácou a úsilím všetkých učiteľov, zamestnancov a študentov fakulty sa dajú náročné úlohy zvládnuť. Vychádzajme si v ústrety najmä tým, že budeme považovať Fakultu architektúry za svoju alma mater, za svoje pracovisko tak, aby sme my všetci boli jej súčasťou a fakulta sa stala naším odborným domovom.  V tvorivej, študijnej a výskumnej práci vám prajem  veľa zdravia, úspechov, trpezlivosti a entuziazmu.

Ľubica Vitková
dekanka FA STU