Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan FAD STU vyhlasuje začiatok prijímacieho konania

na doktorandské štúdium pre akad. rok 2021/2022

v internej a externej forme štúdia na akreditované študijné odbory:
Študijný odbor architektúra a urbanizmus
Študijný odbor umenie
Na doktorandské štúdium v študijných programoch:

D-ARCH     architektúra, denná forma štúdia v slovenskom jazyku
D-ARCHxA architektúra, denná forma štúdia v anglickom jazyku
D-Aext        architektúra, externá forma štúdia v slovenskom jazyku
D-AextxA    architektúra, externá forma štúdia v anglickom jazyku

D-DIZN       dizajn, denná forma štúdia v slovenskom jazyku
D-Dext       dizajn, externá forma štúdia v slovenskom jazyku,

môžu byť prijatí len absolventi inžinierskeho a magisterského štúdia týchto a príbuzných študijných programov, ako i príbuzných programov z iných vysokých škôl.

 

Lehota na podanie prihlášok je od 1. apríla 2021 do 31. mája 2021.

Termín prijímacej skúšky je 23. jún 2021.

Termín zasadania prijímacej komisie je 28. jún 2021.

Bližšie informácie tu: