Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry sa piaty rok za sebou zapojila do študentskej súťaže Siete škôl architektúry REA (Réseau des écoles d'architecture). Tohtoročný hlavný organizátor, škola ENSAP Bordeaux, určil strešnú tému: Miestny projekt a územná udržateľnosť v lokalite Sauveterre-de-Guyenne, ktoré je malé historické mestečko vzdialené asi 60 km od Bordeaux.

V rámci spracovania témy súťaže sa očakávala orientácia na reanimáciu identity miesta a mesta, ktoré je známe ako mesto vína a pamiatok so svojou stredovekou bastídou. Cieľom bolo riešenie funkčno-prevádzkových vzťahov v súčasnosti poréznej štruktúry mesta, s naznačením architektonického detailu, ktorý by podporil život a výrazný imidž.

Do anonymnej študentskej súťaže bolo v rámci národného kola odovzdaných 20 súťažných návrhov. Zasadnutie poroty prebehlo 8.apríla 2019 na pôde FA STU. Porota pracovala v zložení:

Ing. arch. Andrej Alexy, hosťujúci profesor - predseda poroty
Ing. arch. Michal Bogár, AA
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD.
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD

 

Neľahká úloha poroty vyplynula z požiadavky určiť iba jeden víťazný návrh, ktorý postúpi do medzinárodného kola. Víťazný návrh vzišiel z dvojkolového hodnotenia. Uvádzame umiestnenie a hodnotenie s ukážkou ocenených i odmenených  návrhov.

 

  1. miesto Návrh JKBD4_B  - komplexne zvládnuté riešenie  návrhu od analýz až po detail, s moderným a sviežim grafickým vyjadrením. SWOT analýza nezostala vo formálnej polohe a je transformovaná do riešenia a oživenia problémových  bodov mesta. Zaujal modulárny systém originálnych a variabilných zostáv s možnosťou ich skladby vo vertikálnej i horizontálnej úrovni, so štylizáciou arkád, ktoré dotvárajú kolorit a scénu mesta. Autori: Bc. Barbora Gunišová - Bc. Dominik Haviar postupujú do medzinárodného kola.
  1. miesto Návrh KS95X_A - analyticky a urbanisticky hodnotný návrh s prezentáciou mestečka a možnosťami jeho ďalšieho rozvoja. Bloková zástavba je postavená na fungovaní mriežky inšpirovanej bastídami na pozadí princípu záhradného mesta. Práca minimálnymi vyjadrovacími prostriedkami predstavuje zároveň nenásilné riešenie verejných priestorov s náznakom detailu. Autori: Bc. Diana Szekerová - Bc. Ivan Kanich.

  2. miesto Návrh KJ7JJ_A - navrhovaný systém a riešenie mesta, jednoznačne stanovuje os funkcií, vystihuje jeho charakter a upozorňuje na archetypálne funkcie, ktoré reanimujú daný priestor. Reinkarnácia tržnice, redizajn vinárstva a funkcií kultúry či relaxu je dopovedaná kultivovanými grafickými vyjadrovacími prostriedkami. Autori: Bc. Kristína Jakubová - Bc. Lucia Kalivodová.

 

 

Porota zároveň určila  4 odmeny  ex aequo:

Návrhy  JKBD4_A,  KS95X_B, KJ7JJ_B  za kvalitné koncepčné riešenie a analytický prístup, za riešenie sporných bodov mesta, ktoré boli prezentované výpovedným grafickým zobrazením architektonického detailu.

Autori: Bc. Kristína Boháčová - Bc. Jana Hájková
            Bc. Patrik Krásný - Bc. Eduard Krištof
            Bc. Zuzana Janušová - Bc. Tomáš Jozefík

Návrh M3WHN  za kvalitný analytický obsah a grafické spracovanie návrhu a názor na nenásilné riešenie centrálnej časti mesta.

Autori: Bc. Lucia Pavolová - Bc. Marek Šmotlák

Porota celkovo ocenila kvalitné komplexné analýzy, hľadanie genius loci a hodnotných akcentov,  ktoré vystihli ťažkosti a pozitíva lokality a podporili oživenie obľúbeného mesta v blízkosti Bordeaux.

 

Úspešná reprezentácia

Návrh Barbory Gunišovej a Dominika Haviara sa na medzinárodnej úrovni umiestnil na  2. mieste. V medzinárodnom kole sa okrem FA STU zúčastnili školy architektúry z Lodze, Krakova, Bordeaux, Toulouse, Lille, Budapešti, Jerevanu, Odesy. Práca zároveň získala 1. miesto v medzinárodnom študentskom hlasovaní.

Medzinárodná porota zasadala 18.4. 2019 a bola doplnená o predstaviteľov z miestnej a regionálnej municipality sa zhodla na vysokej kvalite víťazných súťažných návrhov.

 

Víťazom srdečne blahoželáme
Za organizátorov z FA STU Ľubica Ilkovičová1. miesto, Bc. Barbora Gunišová - Bc. Dominik Haviar2. miesto, Bc. Diana Szekerová - Bc. Ivan Kanich


3. miesto, Bc. Kristína Jakubová - Bc. Lucia Kalivodová