Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 Fakulta architektúry STU vypisuje

verejnú  neanonymnú súťaž  pre študentov

o najlepší grafický dizajn
fakultného  časopisu Informačné Listy  

 

Limity:

1. použitie loga Fakulty architektúry STU v zmysle dizajn manuálu STU (je prístupný na stránke STU)

2. pre časopis sa počíta s fontom písma Botanika, pre návrh stačí použiť  Arial

3. použitie formátu A4

 

Požiadavky na návrh: 

1.  jednoznačnosť, že ide o časopis Fakulty architektúry, prezentovaná nielen logom

2. originalita nápadu, vtip

3. netradičnosť a invenčnosť návrhu "layoutu"

4.  zachovaná čitateľnosť a zrozumiteľné členenie textu  

5.  prehľadná a zmysluplná orientácia v časopise

 

Parametre:

  • návrh dodať v tlačenej forme 1x farebne + 1x ČB v nasledovnom rozsahu:
  • titulná strana + vzor 4 strán zalomeného textu vrátane použitia fotografií, vzoru  hlavičky a päty ako aj  vzor značenia strán
  • na CD nosiči vo formáte pdf

 

  Do súťaže bude akceptovaný len návrh v zalepenej obálke

s menom, priezviskom a kontaktmi na autora

( adresa bydliska: ,e-mail, mobil alebo iný telefonický kontakt)

 

Odmeny :

Komisia rozdelí  300 eur najlepším návrhom.

Víťazný návrh získa okrem finančnej odmeny  možnosť zrealizovať svoj návrh.  


termín odovzdania:  do 3.11.2010 16,00 hod

miesto odovzdania: Fakulta architektúry STU, nám. Slobody 19, 812 45 Bratislava, prízemie, Knižnica FA STU, č. dverí 42, kontaktná osoba: Ing. arch. Irena Dorotjaková  

komisia v zložení:

prodekan pre zahraničie a PR FA STU  prof. Ing. arch. Róbert Špaček, PhD.

Ing. Michal Brašeň, Art.D. - Ústav dizajnu FA STU

Ing. arch. Irena Dorotjaková - redakcia FA STU

  

Výsledky súťaže budú zverejnené do 16.11.2010.  

Neocenené práce si môžu autori vyzdvihnúť od 16.-26.11. 2010 v čase od 8-12,00 hod.

Ocenené práce ostávajú na FA STU.

 

v Bratislave, 6.10.2010