Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita Bratislava - Fakulta architektúry
Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v Banskej Štiavnici
vyhlasuje

ŤAŽ PRE STREDOŠKOLÁKOV
„Možnosti môjho mesta/mojej obce pre cestovný ruch“

Cieľ ťaže

Cieľom súťaže je podnietiť študentov k hľadaniu a spoznaniu hodnôt kultúrneho a architektonického dedičstva obľúbeného mesta /obce.

Podmienky súťaže

Študenti na základe prieskumu v teréne a medzi obyvateľmi, zisťovaním v literatúre a archívoch vytvoria informačný materiál pre návštevníkov obce/mesta.

Požadovaný rozsah

1/ Grafické zobrazenie plánu obce/mesta (alebo časti obce/mesta)

Na pláne budú vyznačené kultúrne zaujímavosti. Súčasťou plánu je prehľadná legenda. Spracovať na výkrese formátu A4. Ľubovoľná výtvarná technika.

2/ Projekt poznávacej trasy pre návštevníka:

a/ Na pláne obce/mesta (alebo čast obce/ mesta) graficky vyznačiť poznávaciu trasu pre návštevníka obce/mesta s 8 – 10 zastávkami. (može sa využiť plán z časti 1/)

b/ Každá zastávka poznávacej trasy musí byť spracovaná na výkrese formátu A4 v rozsahu:
- základný text cca 20 viet
- fotodokumentácia s popisom ( min. 2 ks 12x9 cm ) alebo zobrazenie
ľubovoľnou výtvarnou technikou

3/ Zoznam použitej literatúry a odkazy na iné informačné zdroje

V zozname uviesť všetky použité zdroje z ktorých sa čerpalo pri spracovávaní práce ako napr.rozhovory s ľuďmi, literatúra, staré fotografie, archívne materiály, internetové stránky a iné.

Kritériá

A/ Splnenie požadovaného rozsahu, prehľadnosť, zrozumiteľnosť a estetická kvalita spracovania.
B/ Kvalita a rozsah zozbieraných informácií, slúžiacich na spracovanie práce.
C/ Schopnos
ť koncentrovanou a pútavou formou oboznámiť návštevníka obce/ mesta s jeho kultúrnym a architektonickým dedičstvom.

Projekty budú hodnotené v dvoch kategóriách: I/ Jednotlivci II/ Skupiny ( 2-4 študenti)
1. Vecné ceny v hodnote 3 000 Sk
2. Vecné ceny v hodnote 2 000 Sk
3. Vecné ceny v hodnote 1 000 Sk
Najlepší 40 študenti budú odmenení ú
časťou na týždennom letnom seminári „Dotyky s architektúrou“ v lete 2007 v Banskej Štiavnici.
ťažné práce sa nevracajú a zostávajú k dispozícii vyhlasovateľa súťaže.

ťažné práce posielajte na adresu:
Fakulta architektúry Slovenská technická univerzita,
Detašované pracovisko Banská Štiavnica,
Radni
čné námestie 2, 969 01 Banská Štiavnica
Uve
ďte: meno, adresa, telefón, e-mail spracovateľa (ov), kontaktné údaje školy

Kontakt: Ing.Arch. Ľuba Paučulová, 045/6922187, fadp@stonline.sk

Podmienky súťaže môžete nájsť aj na www.fa.stuba.sk

Uzávierka podávania projektov je 30. marec 2007.
Výsledky budú zverejnené do konca 15.apríla 2007 na
www.fa.stuba.sk
Je určená pre stredoškolákov z celého Slovenska (okrem Bratislavského kraja)