Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení študenti- bakalári, ktorí spracúvajú prácu v oblasti Architektúra,

vzhľadom na vzniknutú situáciu súvisiacu s epidémiou Covid 19, sa Rada garantov, vedenie fakulty a garant 1.stupňa štúdia rozhodli pre úprava obsahu bakalárskej práce.
Úprava bakalárskej práce spočíva v nasledovnom:
A
Návrh je v 1. etape- časť A spracovaný vo forme komplexnej architektonickej štúdie (projekt pre ÚR) a v 2. etape- časť B vo forme projektu stavby pre stavebné konanie s koordinačným situačným riešením prípojok inžinierskych sietí. Súčasťou riešenia je prehlbujúca časť C s vybraným architektonicko - konštrukčným detailom (vyplývajúce z riešeného návrhu objektu).

Odovzdania časti A bakalárskej práce-AN/1- do AIS najneskôr dňa 05.04.2020 do 23:59h v elektronickej podobe do ais ,v rozsahu  architektonickej štúdie v mierkovej podrobnosti 1:200, bez modelu. Nemusí sa jednať o finálne riešenie, lebo na projekte môžete ešte naďalej zapracovať zmeny vyplývajúce z konzultácií od profesistov alebo úpravy, ktoré budú navrhnuté pri kritike projektu.
-       sprievodná správa s popisom riešenia a predbežnou
-       bilanciou plôch a priestorov na účelovú jednotku
-       podľa prílohy č. 2 Špecifikácie zadania (min. 3 A4)
-       situácia širších vzťahov stavby M 1:1000
-       situácia (zastavovací plán s konceptom koordinácie
-       inžinierskych sietí) M 1: 500
-       pôdorysy všetkých podlaží M 1: 200
-       2 rezy objektom M 1: 200 (z toho 1 rez schodiskom)
-       4 pohľady M 1: 200
-       grafické 3D zobrazenie (perspektíva alebo vizualizácia)

B
Časť B - PS/1, ktorá predstavuje projekt stavby pre stavebné konanie,  je potrebné spracovať v plnohodnotnom vyhotovení pôdorysy, rezy a pohľady v mierke 1:100, s požadovaným okótovaním, označením výškových úrovní
-       podrobná textová technická správa (min.4A4)
-       koordinačná situácia objektov (SO) a inž. sietí (IS) M 1:200
-       3 pôdorysy podlaží (suterén, prízemie, typické podlažie) M 1:100
-       pôdorys základov a strechy M 1:100
-       min. 2 rezy objektom (pozdĺžny a priečny - z toho 1 rez cez schodisko) M 1:100
-       4 pohľady s označením a popisom položiek povrchov materiálov

C
Časť C – PS/2 spracovanie realizačnej dokumentácie bude pozostávať z podrobného spracovania 1riešenej hygienickej miestnosti
-       1 pôdorys M1:50
-       4 pohľady M1:50
-       2 rezy M 1:50
-       V ktorých budú podrobne vyznačené použité materiály, ich materiálové a farebné riešenie a zariaďovacie predmety, ich osadenie, pomenovanie.


ODOVZDÁVANIE DO AIS DO 07.06.2020 DO 23:59H

OBHAJOBY ZÁVEREČNEJ PRÁCE 10.-11.06.2020
podľa rozdelenia do komisií a bližších pokynov, ktoré sa dozviete po odovzdaní prác do ais.

Podľa situácie predpokladáme, že práca sa bude odovzdávať výlučne v elektronickej podobe do ais tak, aby bolo možné jej použitie počas obhajoby bakalárskej práce.

Forma obhajoby bakalárskej práce Vám bude taktiež podľa situácie upresnená, v súčasnosti predpokladáme obhajobu virtuálnou formou.
V prípade, že sa vrátime opätovne späť na fakultu a situácia sa znormalizuje do konca apríla, bude sa požadovať aj model objektu. V opačnom prípade sa model nebude vyžadovať.

Pevne verím, že sme Vám trocha uľahčili vzniknutú situáciu  a bude sa Vám ľahšie pracovať. V prípade otázok neváhajte kontaktovať svojich pedagógov, ako aj mňa alebo garanta 1.stupňa štúdia-súčasne garanta predmetu prof. Ing. arch. P. Vodrážku, PhD..


S úctou
Doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie

v Bratislave 28.3.2020


doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
prodekan pre vzdelávanie FA STU

mail: danica.koncekova@stuba.sk