Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Rok po dokončení rozsiahlej rekonštrukcie Mierového námestia (ateliér RAW - súťaž 2007) vyhlásilo mesto Trenčín súťaž na revitalizáciu nadväzujúcich priestorov pešej zóny. Predmetom riešenia boli frekventované priestory ulíc Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského a Sládkovičova.

Porota ocenila na víťaznom návrhu ateliéru ART zrozumiteľnú artikuláciu rozsiahlej plochy, architektonický prejav aj kultivovaný návrh, ktorý pracuje s primeranou mierkou. Autormi víťazného návrhu sú aj pedagógovia FA STU v Bratislave Ing. arch. Katarína Boháčová - Fejo, PhD., Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.Autori: Ing. arch. Katarína Boháčová - Fejo PhD., Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., Ing. arch. Ľubomír Boháč

Spolupráca : Ing. arch. Peter Bučo, Ing. arch. Jakub Kypus, Bc. Tomáš Danko, Bc. Natália Marková

Hodnotenie poroty:
Porota v návrhu ocenila najlepšiu a poctivú analýzu zadania a následne aj riešeného územia, polyfunkčnosť a diverzifikáciu jednotlivých urbanistických mikropriestorov vo vzťahu k funkčnosti jednotlivých celkov - pri dodržaní jednotnej ucelenej koncepcie celého riešeného územia, primeranú formu i podiel zelene a proporcie spevnených a nespevnených plôch, atraktívne zapojenie lesoparku do pešej zóny prírodným prechodom s najprijateľnejším prepojením Breziny. Samotné prepojenie parčíka s pešou zónou však porota odporúča riešiť ešte prírodnejšími povrchmi formou trávnikov, záhonov a podobne - na úkor navrhnutých povrchov pod šmykľavkami. Návrh je jednoznačne najpresvedčivejší vo všetkých aspektoch a jedná sa o najlepšie ucelené komplexné riešenie. Porota oceňuje zrozumiteľnú artikuláciu veľkej plochy na jednotlivé mikropriestory, ktoré majú silné vlastné charaktery, architektonický (a aj grafický) prejav je veľmi kultivovaný, návrh vynikajúco pracuje s primerane malou mierkou vhodnou do jednotlivých prostredí územia a perfektne vytvára vhodnú atmosféru v každej časti. Zároveň návrh dosahuje zaujímavú (a potrebnú) variabilitu priestoru pred Posádkovým klubom vo vzťahu k využiteľnosti územia, pričom tento priestor je primerane oddelený od samotnej Hviezdoslavovej ulice. Porota odporúča zvážiť diferenciáciu jednotlivých mikropriestorov aj formou úpravy jednotlivých povrchov, ďalej odporúča zvážiť priamu dominantnú líniu verejného osvetlenia, zvážiť formu rampy k okresnému úradu a doladenie urbanistických detailov. Ako problematické zatiaľ porota vníma prevádzku a údržbu niektorých nespevnených častí - napr. trávnik pred Posádkovým klubom vo vzťahu k príležitostným trhom alebo koncertom a použitie štrku v ostrovčekoch.