Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Mgr. art. Katarína Zbudilová
 : Vnímanie informačných znakov a symbolov v prostredí mesta
 : prof. akad. soch. P. Paliatka

Ľudí, ktorí si všímajú svet okolo seba, určite zaujíma vizuálny neporiadok v prostredí miest.
Odhliadnuc od vizuálneho – reklamného smogu, ktorému sa venujú iné práce a iniciatívy je viditeľný
chaos v jednotlivých orientačných prvkoch, logách mestských inštitúcii a iných. Mesto sa vyjadruje
svojou históriou, architektúrou, urbanizmom ale hlavne tým, ako na človeka pôsobí, keď ním
prechádza.

Už počas prvotného bádania a orientovania sa v téme, som narazila na viacero zaujímavých
smerov, ktorými by sa tento výskum mohol uberať. Typov informačných znakov a symbolov je
v prostredí mesta mnoho. Počas svojej práce sa môžem venovať výskumu súčasného a vývoju nového
informačného systému mesta, výskumu vizuálnej komunikácie prevádzok v meste, ich prepojenie na
charakter mesta, jeho históriu, architektúru, výskumu vizuálnej komunikácie mesta, inštitúcii v správe
mesta, inštitúcii s mestom v názve a iným.
Prvotný rešerš literatúry sa týka oblastí psychológie, sociológie, marketingu, prác z oblasti
grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Je potrebné sa zamerať na už existujúce metodiky
a manuály tvorenia informačných systémov, či vizuálnych štýlov. Pozrieť sa na príklady v podobných
európskych mestách. Nasleduje prieskum aktuálneho stavu informačného systému a vizuálnych
znakov a symbolov v konkrétnom meste. Pre tento prieskum som si zvolila mesto Trenčín.

Výskum informačného systému mesta Trenčín
Prebehol terénny prieskum aktuálneho informačného systému – zaznamenanie
rozmiestnenia, fotodokumentácia, spísanie, opis jednotlivých prvkov. Nasledovať bude archívny
prieskum – vývoj systému, autorov, pôvodný zámer, zmeny, ktorými prešiel. Pasportizácia systému –
súpis prvkov a ich charakteristika. Ďalšie v poradí bude určenie kritérií, podľa ktorých prebehne
zhodnotenie aktuálneho systému. V ďalšej fáze je potreba prieskumu medzi používateľmi systému –
turisti, občania, dotazníkovou metódou, otázky budú reagovať na vyššie uvedený výskum. Na základe
vyhodnotenia tohto prieskumu budú určené nedostatky aktuálneho systému. Cieľom takéhoto
smerovania práce bude vývoj funkčného informačného systému, prípadne aj aplikácie. Skúškou
správnosti by bolo overenie fungovania navrhnutého systému rovnakým spôsobom, ako bol
testovaný aktuálny systém.

Výskum vizuálnej komunikácie prevádzok v centre mesta Trenčín
Prebehol terénny prieskum vizuálnych komunikácii prevádzok v centre mesta Trenčín –
fotodokumentácia. Nasleduje analýza prvkov, vzťah vizuálnej komunikácie s architektúrou v ktorej
sídlia, s mestom, jeho históriou, semiotika, použité farby. Ďalším krokom bude prieskum medzi ľuďmi
pohybujúcimi sa po meste –občania, návštevníci, ale aj rozhovory s tvorcami vizuálnych komunikácii
prevádzok v Trenčíne zamerané na procesy navrhovania. Na základe zistení by výsledkom práce
mohol byť „manuál“ pre mesto a vznik vizuálnych komunikácii nových prevádzok vo vzťahu k mestu.
Vytvorenie vizuálneho štýlu jednej prevádzky na základe tohto manuálu a jej následné zhodnotenie
by bolo skúškou správnosti.

Výskum vizuálnej komunikácie mesta Trenčín, jeho inštitúcii
V prípade zvolenia tohto smerovania mojej práce je potreba zmapovania vizuálnej
komunikácie mesta – samosprávy, inštitúcii v správe mesta, inštitúcii s mestom Trenčín v názve.
Nasleduje analýza jednotlivých prvkov, história ich vzniku, ich zhodnotenie. Prieskum by sa realizoval
medzi občanmi mesta, tvorcami jednotlivých častí. Ďalším krokom by bolo vyhodnotenie výskumu.
Na základe predošlých krokov by cieľom práce bol manuál pre vznik vizuálnej komunikácie mesta
a jeho inštitúcii, prípadne zjednotenie všetkých elementov na základe už existujúceho vizuálneho
štýlu mesta.

Presnejšie smerovanie práce by som rada špecifikovala po terénnom výskume a jeho
zhodnotení. Podľa zistených poznatkov a potrieb mesta sa zadefinujú ciele a hypotéza. Práca na tejto
téme bude interdisciplinárna. Dôležitý je prieskum v teréne, spolupráca so samosprávou mesta,
s odborníkmi s viacerých oblastí, s ľuďmi z praxe. Motiváciou je vidina reálne použiteľného výsledku
či možnosť experimentu.