Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77  zák. č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 1 pracovné miesto vo funkcii odborného asistenta, pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus na Ústave architektúry obytných a občianskych budov.

1. Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie
 • pedagogické skúsenosti
 • znalosť jedného svetového jazyka
 • vek do 65 rokov

2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • aktívna pedagogická avedeckovýskumná činnosť vpredmetnej oblasti /typológia obytných a občianskych budov, ako aj stavieb pre priemysel a poľnohospodárstvo/

3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu ovysokoškolskom vzdelaní
 • zoznam adoklady opedagogickej avedeckovýskumnej činnosti uchádzača
 • anotácia ponuky svojho pôsobenia vrámci odboru
 • výpis zregistra trestov

4. Termín nástupu, úväzok:

 • 1. 10. 2009, celý úväzok

Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 21 dní od uverejnenia ponuky na internetovej stránke MŠ SR s označením „Výberové konanie". Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; sabolova@fa.stuba.sk