Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV VO FUNKCII  ODBORNÝ  ASISTENT Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU v Bratislave

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

7  miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent

pre študijný odbor  Architektúra a urbanizmus   a   Dizajn

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore pôsobenia
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • 1 miesto – pre okruh predmetov so zameraním na oblasť udržateľnej architektúry na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry
 • 2 miesta – s pôsobením v okruhu predmetov staviteľstvo, ateliérová tvorba, vertikálny ateliér na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
 • 1 miesto – pre okruh predmetov so zameraním na oblasť dizajnu nábytku a výstavníctva na Ústave interiéru a výstavníctva
 • 1 miesto – pre okruh predmetov so zameraním na oblasť urbanizmu, kompozície a vedenia ateliérov urbanistickej tvorby na Ústave urbanizmu a územného plánovania
 • 1 miesto – pre okruh predmetov so zameraním na oblasť občianskych budov na Ústave architektúry občianskych budov
 • 1 miesto – pre okruh predmetov so zameraním na oblasť vizuálnej komunikácie na Ústave dizajnu
 • aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne 1 svetového jazyka
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia

        mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 1.  Predpokladaný termín nástupu:  október 2020
 2. Základný tarifný plat:   od  1 070,- €/mesiac/plný úväzok
 3. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne Fakulty  architektúry a dizajnu STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr

do 21.09.2020  s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FAD STU,  Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk