Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 

4  MIEST ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

na obdobie rokov 2019 - 2023

v rámci národného projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“, Podaktivita 1.4 - Monitoring a hodnotenie pripravenosti zapojených zariadení sociálnych služieb (ZSS)

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa v odbore Architektúra alebo Urbanizmus
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • odborná prax min. 5 rokov v oblasti prístupnosti fyzického prostredia
 • ovládanie balíka Microsoft Office – spracovanie hodnotiacich správ a tabuliek
 • vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič) – práca zahŕňa monitoring fyzického prostredia priamo v zariadeniach sociálnych služieb po celom Slovensku
 • miesta budú obsadené formou dohody o vykonaní práce
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, ekvivalentný dokument
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1. Predpokladaný termín nástupu:

         jún 2019  

 1. Ponúkaný plat:  odmena v hrubom  28,11 €/hod.  (formou dohody o vykonaní práce) v rozsahu 24 hodín na každé zariadenie sociálnych služieb (cca 2 ZSS/osoba /rok)
 1. Podmienky podania žiadosti:

        Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 11. júna 2019 s označením „Výberové konanie“.

        Informácie    sú    k   dispozícii    na    Oddelení    pre    mzdy   a   ľudské    zdroje    FA STU, Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229;  0918 863 742;   alica.hornakova@stuba.sk a u Doc. Čerešňovej, t. č. 0908 948 626, ceresnova@fa.stuba.sk