Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST ODBORNÝCH KONZULTANTOV SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

3 MIEST ODBORNÝCH KONZULTANTOV

v rámci národného projektu  „Podpora univerzálneho navrhovania“

  

Rámcová náplň práce:                     

 • spolupracuje s výskumnými skupinami pri napĺňaní cieľov jednotlivých podaktivít projektu, poskytuje odborné poradenstvo riešiteľom projektu v oblasti, na ktorú je špecialistom, (odborník na vybrané činnosti vo výstavbe, na architektúru, alebo na problematiku osôb so zdravotným postihnutím - zastupuje záujmy osôb s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím,
 • podieľa sa podľa potreby do jednotlivých podaktivít, podieľa sa na vypracovaní a pripomienkovaní jednotlivých výstupov projektu, alebo sa zúčastňuje na aktivitách v rámci informačnej kampane,
 • spolupracuje a komunikuje s osobami so zdravotným postihnutím, s relevantnou verejnou a štátnou správou, neverejnými poskytovateľmi služieb, s odbornými organizáciami alebo s odborníkmi na výstavbu na Slovensku a v zahraničí,
 • informácie získava študovaním podkladov vypracovaných v rámci pracovných skupín, zahraničných a domácich legislatívnych predpisov a štandardov, webových stránok a publikácií a pod.         
 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • špecialista na problematiku osôb s telesným postihnutím – najmenej  vysokoškolské  vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky

 • špecialista na problematiku osôb so zrakovým postihnutím - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky
 • špecialista na  technické  zariadenia  budov   -   najmenej   vysokoškolské  vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky           
 1. Iné kritériá a požiadavky:
 • dobrá znalosť najmenej jedného cudzieho jazyka
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, koncepčné myslenie, komunikatívnosť 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • životopis vo formáte EUROPASS
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania 
 1. Predpokladaný termín nástupu: február 2022            
 1. Ponúkaný plat: odmena v hrubom  11,40 € / hod.  (formou  dohody  o  pracovnej činnosti,  rozsah práce:  10 hodín / mesiac) 
 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú    žiadosť   spolu   s   požadovanými    dokladmi    je   potrebné   doručiť   do  podateľne Fakulty architektúry a dizajnu  STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava,  najneskôr do 09.02.2022 s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje FAD STU, Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk