Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 

1  funkčného  miesta  profesora  pre  študijný  odbor  5.1.1  architektúra a urbanizmus

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vedecko-pedagogický titul „profesor“ alebo „docent“ v študijnom odbore alebo príbuznom odbore
 • naplnenie kritérií na obsadenie funkčného miesta profesor, schválených Vedeckou radou STU

    2. Podporujúce predpoklady a iné kritériá: 

 • predpoklady pre garanciu študijných programov v odbore Architektúra a urbanizmus a výučbu predmetov v oblasti dejín a teórie architektúry
 • aktívna pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch, prednostne zameraná na oblasť architektúry a urbanizmu
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné a perspektívne pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • portfólio vlastnej umelecko-tvorivej činnosti a výsledkov pedagogického pôsobenia

     mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu o udelení titulu profesor alebo docent
 • štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1. Predpokladaný termín nástupu:   marec 2019
 2. Základný tarifný plat:   od 1 045,- €
 3. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne Fakulty  architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr

do 8.2.2019  s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk