Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE  NA  OBSADENIE   MIEST  VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV  PRE  VEDENIE VERTIKÁLNYCH ATELIÉROV FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Výberové konanie pre obdobie akad. rokov 2021/2022 a 2022/2023

 

Dekan  Fakulty architektúry a dizajnu  Slovenskej  technickej  univerzity v  súlade  s   §  32  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých  školách  v znení  neskorších  predpisov vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie:

 

24  miest  vysokoškolských  učiteľov  (pre vedenie Vertikálneho ateliéru)

pre študijné programy „Architektúra a urbanizmus“ a  „Architektúra“

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • autorizovaný architekt SKA, resp. splnené kritériá na autorizovaného architekta

        alebo

 • titul docent, resp. profesor v odbore Architektúra alebo Urbanizmus

     2. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • projekčná, príp. aj pedagogická prax
 • kreativita, organizačné a riadiace schopnosti
 • vízia rozvoja Vertikálneho ateliéru a jeho charakteristika
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • koncepcia pôsobenia vo Vertikálnom ateliéri
 • kópia autorizačného oprávnenia alebo dokladu o udelení titulu doc., resp. profesor (resp. dokladov pre splnenie podmienok na autorizovaného architekta)

        POZNÁMKA:

 • v prípade žiadosti tímu vedúcich (2 – 3)  toho istého  ateliéru je  potrebná  iba 1 žiadosť a koncepcia pôsobenia vo Vertikálnom ateliéri, doložená osobnými dokladmi jednotlivých uchádzačov

        mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópiu dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1.  Predpokladaný termín nástupu:   september 2021
 1.  Základný tarifný plat:  od 1 008,- € / mes./ plný úväzok
 2.  Podmienky podania žiadosti:

 Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty   architektúry a dizajnu   STU  v   Bratislave,   Námestie   slobody  č. 19,   812 45   Bratislava, najneskôr do 17.05.2021  do 10.00 hod. s označením „Výberové konanie “.

 Informácie   sú    k   dispozícii   na    Oddelení    pre    mzdy   a   ľudské   zdroje   FAD STU,  Ing.  Horňáková,   t. č.   02/57 276 229;    0918 863 742;      alica.hornakova@stuba.sk  a   na www.fa.stuba.sk a u dekana prof. Gregora na t. č. 0948 875 841;   pavel.gregor@stuba.sk