Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIESTA VEDÚCEHO/-EJ  ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU  STU, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava 

Výberové konanie pre obdobie rokov 2022 -2027

 

Dekan  Fakulty  architektúry  a  dizajnu  Slovenskej technickej  univerzity v  súlade  s   § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

 VEDÚCI /-A   ŠTUDIJNÉHO  ODDELENIA   FAD STU

  

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa   

      2. Iné kritériá a požiadavky:

 • minimálna ročná administratívna prax vo vysokoškolskom prostredí spojená s prácou v ais systéme
 • organizačné a riadiace schopnosti, záujem o prácu s mládežou, komunikácia so zahraničnými študentmi v anglickom jazyku, príjemné vystupovanie
 • znalosť práce so študentmi so špecifickými potrebami
 • aktívna znalosť ovládania práce s balíkom Microsoft Office a Google Gsuit
 • aktívna znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2 /slovom a písmom/ 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
 1.  Predpokladaný termín nástupu:   marec 2022 
 1. Ponúkaný plat:  od 1 100,- €/mes./plný úväzok  (z toho základný tarifný plat od 802,- €/mes./plný úväzok)
 1. Podmienky podania žiadosti:

    Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 17.02.2022   s označením „Výberové konanie“.

    Informácie   sú   k  dispozícii   na    Oddelení    pre    mzdy   a   ľudské    zdroje   FAD STU, Ing. Horňáková,  t. č.  02/57 276 229;   0918 863 742;   alica.hornakova@stuba.sk