Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame vás na Výročnú schôdzu Akademickej obce FA STU, ktorá bude vo štvrtok 14.12.2017 o 13oo v aule E. Belluša. Program:

  • Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
  • Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  • Voľba návrhovej a mandátovej komisie
  • Správa o činnosti AS FA STU za rok 2017  (predseda AS FA STU)
  • Zhodnotenie roku 2017 - (dekanka FA STU)
  • Ocenenie kolegov (dekanka FA STU)
  • Diskusia
  • Vystúpenie Akademického speváckeho zboru  Tempus
  • Návrh uznesení
  • Záver