Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame Vás na výročnú schôdzu Akademickej obce FA STU,
ktorá sa uskutoční dňa 7. decembra 2015 o 13:30 hod. v Aule Emila Belluša.

Programom schôdze bude
1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Správa o činnosti AO FA STU za rok 2015 
5. Zhodnotenie roku 2015 - kľúčové míľniky, výsledky Komplexnej akreditácie,
    minimálne štandardy, úspechy roku 2015
6. Ocenenie kolegov
7. Diskusia
8. Vystúpenie Akademického speváckeho zboru Tempus
9. Návrh uznesení
10. Záver