Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Témou XI. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2015, vypísanou divíziou ISOVER -firmy Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. bola vízia obytnej zóny v pasívnom štandarde pre hlavné mesto Kazachstanu. Astana je hlavným mestom Kazachstanu od roku 1997 a je s počtom obyvateľov 1 milión druhým najväčším mestom v krajine. S nadmorskou výškou 347 metrov je druhým najchladnejším hlavným mestom na svete. Extrémne kontinentálne podnebie spôsobuje, že teploty v Astane sa pohybujú v rozmedzí od -52 do +42 °C. V roku 2016 bude Astana sídlom svetovej výstavy EXPO 2016. V rámci príprav nového komplexu pre EXPO 2016 bola v Astane začatá výstavba troch funkčných celkov, ktoré zahŕňajú výstavnú zónu pre EXPO 2016, rezidenčnú zónu a rozvojovú zónu. Rozvojová zóna predstavuje územie, ktoré sa bude ďalej developersky rozvíjať aj po ukončení svetovej výstavy. Práve časť tohto územia je určená pre výstavbu obytnej štvrte v pasívnom štandarde, ktorá bola zadaním študentskej architektonickej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2015. Komplex obytných domov s výškovou hladinou 6 až 8 podlažných domov má podľa súťažných podmienok svojím urbanistickým usporiadaním, architektonickým tvarom, orientáciou k svetovým stranám brať do úvahy najmä drsné klimatické podmienky lokality. Cieľom súťaže bolo ponúknuť víziu komfortného bývania pre obyvateľov využívaním progresívnych izolačných materiálov obalových konštrukcií, voľbou správneho tvaru teplo-výmenného plášťa a taktiež pomocou využitia pasívnych urbanistických a architektonických prostriedkov eliminovať extrémne klimatické pomery. Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala slovenská divízia firmy Isover a Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb FA STU v Bratislave.

Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupujú prvé tri návrhy z národných súťaží, sa bude konať 27. – 30. mája 2015 v Astane. Do národného kola bolo zaslaných 13 návrhov. Porota národného kola zasadala dňa 14. 4. 2015 v zložení : Ing. arch. Ľubomír Závodný, ÚAOB, FA STU Bratislava -predseda Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV Ing. arch. Mária Nováková, Vydavateľstvo Jaga Ing. arch. Andrej Alexy, ÚKAIS, FA STU Ing. arch. Pavol Pokorný, SKA Ing. Vladimír Šimkovic, IEPD Bratislava Ing. arch. Vladimír Hain, Ing. Vladimír Balent, Saint-Gobain Construction Products, s. r.o. V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri prvé návrhy prvou, druhou a treťou cenou. Všetky ocenené návrhy dostávajú odmenu od Vydavateľstva Eurostav. Odmenu za inovatívne výtvarné riešenie od Vydavateľstva Jaga získal jeden súťažný návrh.

Hodnotenie poroty

1. miesto - Bc. Tomáš Boroš, 6. ročník, TUKE FAU
Predložený návrh komplexne rieši celé územie v súlade s formou, vytvára dva špecifické priestory s vnútornou zeleňou a vnútorným krytým priestorom, ktoré predstavujú nové oživenie obytného prostredia. Organická forma bytových objektov na uzavretom princípe chráni pred vetrom sympatické vnútorné komunitné priestory. Bytové jednotky sú zoradené po krivke svetelného diagramu, čo im zabezpečuje dobrú orientáciu a zároveň ich zbavuje problémov spôsobených vzájomným tienením.
isover2015 - I.

2. miesto - Ema Kiabová, Roman Ruhig, 5. ročník, SvF STU BA
Idea hory ako „Habitat“ je v tomto prípade silným architektonickým konceptom s využitím južnej orientácie v danom klimatickom prostredí. Obytná hora predstavuje zakomponovanie prírodného aspektu do architektúry, čím sa charakterovo viaže k architektonickým objektom výstaviska. Na škodu je nevyužitý podzemný priestor a prílišná racionalita buniek, ktorá kontrastuje s prelínaním architektúry a prírodného prostredia.
isover2015-II

3. miesto - Veronika Gramerová, 4. ročník, FA STU BA
Návrh je reflexiou na drsné klimatické pomery. Dualizmus obsiahnutý v návrhu je reprezentovaný racionálnym blokom, ktorý je obalený bionickým exoskeletom. Bytové jednotky predstavujú tradičné obydlie, ktoré vychádza z jurty. Vnútorné prostredie je chránené zo severu pavlačami. Vonkajší exoskelet vytvára celistvú fasáda, ktorá je vo vnútri členená rotáciou hranolov, čím každý byt získava vlastnú malú zelenú záhradu.
isover2015-III

Cena vydavateľstva JAGA za invenčné výtvarné riešenie:
Juraj Fabrici, 4. ročník, FA STU BA
isover2015 - jaga

V Bratislave, 14. 4. 2015
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., tajomník súťaže