Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dovoľujeme si vám oznámiť, že Agentúra vyhlásená verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2018.

Verejná výzva VV 2018 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“). Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“. Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2019. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov.

Dátum vyhlásenia výzvy: 13. 9. 2018
Dátum ukončenia výzvy: 13. 11. 2018

Prosíme všetkých žiadateľov o včasné oznámenie projektu do 6.11.2018 (utorok).

V prípade záujmu o padanie projektu kontaktujte:
Bc. Zuzana Miháliková, BSBA
email: mihalikova@fa.stuba.sk
Projektové oddelenie

Kompletné informácie na: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2018.html