Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári. Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGA je do 28. 4. 2017 do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti (vygenerovaná 1 strana) je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ z pracoviska rezortu školstva sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú riešitelia, ktorým sa končí projekt v aktuálnom roku), pričom nesmie prekračovať stanovenú maximálnu ročnú výšku výskumnej kapacity,

Príslušná komisia VEGA sa bude pri hodnotení podaných žiadostí zameriavať aj na kvalitu publikačnej činnosti vedúceho projektu

a jeho zástupcu, primeranosť a opodstatnenosť finančných požiadaviek vzhľadom na vytýčené ciele a úlohy, metodológiu a veľkosť riešiteľského kolektívu, či projekt má charakter základného výskumu a či odborne patrí do náplne danej komisie, v prípade negatívneho posúdenia vyradí takúto žiadosť z ďalšieho hodnotenia.

Pri posudzovaní žiadosti bude komisia prihliadať aj na spoluprácu viacerých fakultných pracovísk a vysokých škôl v rámci jedného projektu a účasť doktorandov na riešení projektu.

Kompletné informácie k výzve sú zverejnené na webovej stránke ministerstva.