Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 7/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramu: 

3.4.3 VZDELÁVACIE AKTIVITY – VIZUÁLNE UMENIE

Podpora je určená pre realizátorov vzdelávacích workshopov, kurzov, letných škôl, tvorivých dielní, projektov zameraných na manažment vizuálneho umenia, popularizačných projektov, vzdelávacích a edukačných podujatí s celoštátnym alebo s medzinárodným rozmerom v oblasti vizuálneho umenia. Podpora sa poskytuje aj usporiadateľom medzinárodných a celoštátnych odborných konferencií, sympózií, seminárov, sérií prednášok, či kurzov reflektujúcich vizuálne umenie, na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatí, prípadne na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (zborník, katalóg, výber textov, zvukový alebo zvukovo-obrazový záznam).

Termín na predloženie Informácie o pripravovanom projekte na Oddelenie manažmentu projektov FA do 24.2.2020, termín na zaregistrovanie žiadosti na stránke FPU do 28.2.2020.

Bližšie informácie:
Juraj Paučula
projektový manažér
tel.: 0910 979 692
č. dverí: 118