Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení kolegovia študenti, 

vzhľadom na aktuálne nastavené epidemické opatrenia pre vysoké školy si vám dovoľujeme oznámiť, že výučba v zimnom semestri akademického roku 2021/2022 sa začne dištančnou (online) formou pre všetky ročníky a študijné programy, s výnimkou prvého ročníka študijného programu Architektúra a urbanizmus a študijného programu Dizajn. 

Verte, že toto rozhodnutie vedenia FAD STU sa nerodilo ľahko, po troch semestroch výučby, ktoré sme všetci strávili prevažne v online prostredí.

Nové protipandemické opatrenia, o ktorých sme boli informovaní len koncom minulého týždňa, nás vo veľkej miere limitujú počtom študentov v učebniach (odporúčaná je 50 % kapacita, avšak max. 20 študentov v jednej miestnosti), čo je pri priestorových a personálnych možnostiach fakulty prakticky nemožné zabezpečiť pre všetkých študentov. Preto sme v prezenčnej výučbe uprednostnili vašich najmladších kolegov, pre ktorých je akademické prostredie úplne neznáme a v online priestore by sa mohli cítiť stratení.

Pandemická situácia sa žiaľ vyvíja veľmi rýchlo nepriaznivým smerom a  odborníci sa zhodujú v názore, že väčšina okresov SR bude v krátkej dobe označená čiernou farbou v COVID automate. Uvedomujeme si, že väčšina našich študentov dochádza do Bratislavy z celého Slovenska a našou prioritou je bezpečnosť a zdravie každého z vás. Situáciu nám navyše skomplikovala aj stále prebiehajúca rekonštrukcia toaliet v celej budove fakulty.

Postupný prechod na prezenčnú, respektíve hybridnú výučbu pripravíme podľa vývoja pandemickej situácie a budeme vás o ňom včas informovať . 

Podrobnejšie vám o situácii porozpráva a vaše otázky zodpovie vedenie fakulty na ONLINE KÁVE S FAKULTOU, v utorok 21.septembra o 10:00.

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
dekan fakulty FAD


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

 1. Výučba v ZS 2021/2022 sa začína 20. 9. 2021. 

 2. Výučba v ZS 2021/2022 sa začne nasledovne: 

I. stupeň štúdia (študijné programy A+U, D):

- 1.ročník -  hybridnou formou*
*Všetky prednášky sa budú realizovať dištančne (online formou), ostatné predmety na FAD STU /Nám. slobody 19  a Vazovova 5, BA/ budú prezenčne, podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov. Neoddeliteľnou súčasťou prezenčnej formy štúdia je dodržiavanie hygienických opatrení.(ROR)
- 2.ročník - dištančná forma štúdia - do odvolania
- 3.ročník - dištančná forma štúdia - do odvolania
- 4.ročník - dištančná forma štúdia - do odvolania

II. stupeň štúdia (študijné programy A, U, D):

- 5.ročník - dištančná forma štúdia - do odvolania
- 6.ročník - dištančná forma štúdia - do odvolania

III. stupeň štúdia (študijné programy A, U, D):

- všetky ročníky - hybridnou formou (prezenčne + online)


Spôsob výučby sa bude podľa situácie aktualizovať. 

Online výučba bude prebiehať prioritne prostredníctvom platformy G-Suite – Google Meet alebo Microsoft Teams. Všetky prednášky budú počas celého semestra riešené výlučne online formou. Dôležité je, aby si garanti predmetov/pedagógovia zriadili Classroom-y, do ktorých si pozvú študentov.  /Classroom je nutný aj preto, lebo pri niektorých študentoch neprešli kompletné uznávania odštudovaných predmetov a z tohto dôvodu nie sú riadne zaradení na predmet cez ais. Tento problém bude ŠO manuálne odstraňovať počas ZS. Ak link na classroom nie je možné poslať všetkým študentom priamo cez predmet, prosím, pošlite ako hromadnú poštu danému ročníku. Študenti, ak tento link nedostanú, nech sa obrátia na garanta predmetu/resp. pedagóga./

Komunikácia so študentmi, prístupy do linkov a prihlásenie na online výuku je potrebné realizovať výlučne cez adresu @stuba.sk. Študentom, ktorí sa hlásia do zdieľaných linkov z iných adries, nebude dodatočne potvrdzovaný vstup.

 1. Na prezenčnej výučbe je povinnosťou dodržiavanie všeobecných aktuálnych opatrení ÚVZ. Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri odporúčame používať respirátor FFP2. Pri vstupe do budovy sa zakaždým študent preukáže svojim ISIC preukazom so zelenou visačkou s logom FAD (prvý ročník obrží visačku s logom FAD počas prvého dňa výučby).  Počet ľudí v jednej výučbovej miestnosti pri prezenčnej výučbe sa bude riadiť podľa nariadení STU. Vyučujúci pedagógovia sú povinní viesť a uchovávať evidenciu dochádzky študentov na výučbových aktivitách uskutočňovaných prezenčnou formou. Počas prezenčných výučbových aktivít z hľadiska vysokého epidemiologického rizika sa odporúča, aby boli študijné skupiny stabilné; neodporúča sa možný presun študentov medzi študijnými  skupinami, a to počas celého semestra.

 2. Internáty: V prípade, ak študent absolvuje štúdium len dištančnou metódou, dôrazne sa odporúča študentom opustiť študentské domovy STU.

 3. Ďalšie detaily budú zverejnené vzhľadom na aktualizáciu stavu na webe fakulty/aktuality. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ROZVRHU 

 1. Rozvrhy sú zverejnené na web stránke FAD.

 2. Prednášky a predmety, ktoré majú v rozvrhu  uvedené skratku OL (t.j. sa vyučujú dištančne), konkrétna adresa pripojenia bude v classroome predmetu zverejnená vyučujúcim pred začiatkom výučby. Prístup do classroomu bude zaslaný/zverejnený prostredníctvom ais alebo hromadných mailov. Niektorým predmetom, kde predpokladáme, že by v prípade priaznivej situácie mohli prejsť na prezenčnú výučbu, sme už pridelili aj miestnosti na FAD.
 1. Študenti, ktorí majú opakovane zapísané predmety alebo z iných dôvodov nemajú skompletizovaný rozvrh podľa študijného plánu, musia pri stanovení svojho rozvrhu prihliadať na rozvrh svojej študijnej skupiny ako aj opakovane zapísaného predmetu.

Nekompletná registrácia predmetov v AIS nie je dôvodom na to, aby sa študent nezúčastňoval na rozvrhových akciách predmetov, ktoré má zapísané; dotvorenie rozvrhu je jeho zodpovednosťou. 

 1. Akékoľvek nezrovnalosti v rozvrhu, ako aj voľbu / zmenu výberových predmetov je potrebné vyriešiť čo najskôr s príslušným učiteľom a/alebo študijnou referentkou.  (najneskôr počas 1. týždňa semestra)

 2. V prípade ak má študent záujem o štúdium výberového predmetu, ktorý mu už bol uznaný - zamenený zo starých štud. plánov do nových štud. plánov, prosím informujte o tom Vašu študijnú referentku ako aj oznámte Váš záujem vybranému garantujúcemu pedagógovi výberového predmetu. Predmet následne môžete navštevovať a oficiálna výmena predmetu v ais sa uskutoční počas semestra.

 3. Študenti, ktorí opakujú/dobiehajú niektorý predmet, ktorého náplň sa z dôvodu nového študijného plánu zmenila, príp. problematiku už majú odštudovanú,  prosím, aby nahlasovali túto skutočnosť garantovi predmetu. Budeme sa snažiť nájsť čo najrýchlejšie riešenie. VŠEOBECNÉ OPATRENIA SÚVISIACE S COVID-19

 1. Pri vstupe do objektov STU sa dôrazne vyžaduje dodržiavať zásady ROR, je vhodné dbať na dostatočný sociálny odstup od cudzích osôb, dôkladné umývanie rúk a nosenie respirátorov/rúška vo verejných interiérových priestoroch a na miestach s vyššou koncentráciou ľudí podľa platných opatrení, a takisto obmedziť sociálne kontakty.

 2. Je prísne zakázané vstupovať do objektov STU osobám s potvrdeným ochorením COVID-19 ako aj s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 ako sú horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti. Ak sa u študenta alebo zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID-19 pri/ v priebehu účasti na vzdelávacích činnostiach alebo počas pracovného dňa, bezodkladne opustí objekt STU s použitím respirátora aj vo vonkajších priestoroch a kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára. 

 3. V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte dva dni pred objavením sa klinických príznakov, pri bezpríznakovom priebeh infekcie, dva dni pred testovaním na ochorenie COVID-19. Takisto ihneď emailom (so@fa.stuba.sk) prípadne telefonicky informujú STU prostredníctvom príslušného študijného oddelenia (študenti), dekanát fakulty, prípadne rektorát (zamestnanci) o podozrení na COVID-19 alebo o potvrdení ochorenia COVID-19. Fakulta prípadne rektorát informuje zodpovednú osobu z Krízového štábu STU.

 4. Študenti, u ktorých sa vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19, sú ospravedlnení zo vzdelávacích činností, ak doložia študijnej referentke záznam o vyšetrení u lekára alebo o teste v mobilnej odberovej jednotke, počas celého trvania izolácie.

 5. Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia u tejto osoby do skončenia jej izolácie podľa platných predpisov, sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Pravidlá karantény určuje príslušná vyhláška ÚVZ (239/2021 V.v. SR). Osoby v karanténe informujú o tejto skutočnosti ihneď STU. 

 6. Ospravedlnenie absencie z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu:  emailom zašlite prosím doklad od lekára na študijné oddelenie Vašej študijnej referentke (so@fa.stuba.sk) + informujte o tom aj Vášho ateliérového pedagóga

Tieto informácie sa môžu zmeniť /aktualizovať na základe rozhodnutí ÚKŠ SR, Krízového štábu STU, rektora STU a dekana FAD STU. 

Sledujte prosím, aktuality FAD STU na webe fakulty.