Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vedecký recenzovaný časopis vydávaný Fakultou architektúry STU v Bratislave vychádza od roku 1996 a od roku 2011 v novom dizajne grafických dizajnérov Mgr. art. Juraja Blaška a Mgr. art. Matúša Lelovského.

Redakčná rada: 
doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
prof. Ing. arch. Róbert Špaček, PhD.
Ing. arch. Mária Topolčanská, PhD.
 
Šéfredaktorka:
Ing. arch. Irena Dorotjaková

Adresa redakcie:
Fakulta architektúry STU - redakcia ALFA
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
tel.: 0918 665 026, 02/5727 6178
e-mail: dorotjakova@fa.stuba.sk


2018

ALFA 2/2018

Obsah

Ján Legény: Editoriál/Editorial

Výskum navrhovania/ Design Research

Ján Legény, Michal Brašeň:Z medzinárodných vôd DANUrB. Pod značkou mesta na Dunaji (Danube Urban Brand)

Ľubica Vitková, Ján Urban: Stakeholderi ako súčasť plánovania mesta

Andrea Lacková, Katarína Smatanová: Udržateľný rozvoj malých miest na Dunaji. Vymedzenie území a ich valorizácia v prípadovej štúdii Komárno

Katarína Kristiánová: Prírodná a kultúrna krajina Dunaja. Reflexie dedičstva vo výskume DANUrB

Pavel Gregor, Kristína Kalašová, Martin Dubiny: Mapovanie a valorizácia kultúrneho dedičstva miest na Dunaji. Príklad súmestia Komárno a Komárom

Navrhovanie ako výskum/ Research by Design

Viera Joklová, Nina Chochrunová: Geografický informačý systém ako mapovací a prezentačný nástroj projektu DANUrB

Receznia/ Review

Irena Dorotjaková: Interpretácia Weinwurmovho diela v SNG

Anglické abstrakty/ English Summary

Tiráž

ALFA 1/2018

Obsah

Ľubica Vitková: Editoriál

Jana Gregorová: Opevnenia na Slovensku z pohľadu architekta. Súčasná prezentácia opevnení - výsledky dvadsaťročného výskumu, realizovaného na FA STU

Mária Šimková: Vplyv simulačných pomôcok na dizajn produktu

Irena Dorotjaková: Architektúra na prahu večnosti. Pár viet k monografii: Na konci cesty. Krematórium v Bratislave

English Summary/Anglické abstrakty

Tiráž

2017

ALFA 3-4/2017

Obsah/Contents

Editoriál/Editorial

Irena Dorotjaková

Výskum navrhovania/ Design Research

Zuzana Čerešňová: Interakcia človeka s prostredím. Humánno-centrické navrhovanie v USA

Katarína Ondrušová: Výrazové prostriedky bankových budov. Architektúra bánk zo začiatku 20. storočia na území dnešného Slovenska

Eva Putrová, Katarína Gécová: Fenomén francúzskej záhrady. Vznik, vývoj a reflexie na príkladoch z Francúz-ska

Navrhovanie ako výskum/ Výskum navrhovania

Peter Mazalán: Architektúra ako scénografia. Vplyvy architektonickej symboliky a formy na scénografické koncepty

Recenzia/Review

Irena Dorotjaková: Nájomné bývanie - zabudnutý segment architektúry. Reflexie z Fragnerovej galérie v Pra-he

English Summary/ Anglické abstrakty

Tiráž

ALFA 1-2/2017

Obsah

Editoriál/ Editorial

Irena Dorotjaková

Výskum navrhovania/Design research

Pavol Pauliny: Koncepcia pamiatkovej obnovy architektonického diela

Jana Fečkaninová: Perspektívy školy architektúry. Reflexie európskych škôl architektúry a ich učebných systémov

Navrhovanie ako výskum/Research by design

Lívia Kožušková: Tvár modernej materskej školy - hra v ohrození. Nová dimenzia hračky

Recenzia na knihu/Book review

Danica Šoltésová: Klenot neskorej gotiky v Banskej Štiavnici

Martin Dubiny: Ochrana industriálnej Bratislavy z iného uhla

English Summary/Anglické abstrakty

Tiráž

Archív 2016

ALFA 4/2016

ALFA 3/2016

ALFA 2/2016

ALFA 1/2016

Obsah

Výskum navrhovania/Design research

Ján Legény: Aspekty každodennosti mesta. Sociologický pohľad na mesto

Tereza Bartošíková: Sto rokov výstavby hlinikární. Prípadová štúdia Kinlochleven, Žiar nad Hronom a Dunkerque

Monika Lachmannová: Vývoj a uplatnenie vegetačných prvkov v historickom urbánnom priestore

Ekaterina Kochergina: Museum quarter as an urban formative core. Urban planning aspects of development and position in the citry grid (a case study of Berlin, Vienna and Budapest spacial model)

Navrhovanie ako výskum/ Research by design

Jana Vinárčiková- Zuzana Humajová: Aktuálne otázky navrhovania veľkopriestorových kancelárií. Smerovanie dizajnu pracoviska pod vplyvom súčasného vývoja

Recenzia na knihu/ Book review

Magdaléna Kvasnicová: Na počiatku bolo slovo... a architektúra

Anglické abstrakty/ English Summary

Archív 2015

Archív 2014

Archív 2013

Archív 2012

Archív 2011

archív 2004 - 2009 >>>