Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení študenti, tento semester sme z dôvodu prerušenia prezenčnej výučby a vyhlásenia núdzového stavu na území SR nútení upraviť podmienky absolvovania predmetu
1_BP_D - Bakalárska práca, ako aj priebeh samotných obhajob bakalárskych prác.

Aktualizované termíny 

Termín digitálneho odovzdania podkladov na AIS a Google Drive:

9. 6.  2020 do 23:59

Termín obhajoby bakalárskych prác:

17. - 18. 6. 2020 

Úprava dodaných podkladov

Podklady nahrané na AIS:

 • 2 x poster 70x100 cm (.PDF)
 • teoretická časť práce (.PDF)

Podklady nahrané na Google Drive:

 • 2 x poster 70x100 cm (.PDF)
 • teoretická časť práce (.PDF)
 • digitálny CAD model (.3ds / .obj / .stl)
 • prezentácia (.PPT + audio komentár)

Virtuálny model

 • Povinnou súčasťou záverečných prác v odbore Dizajn bol na FA STU vždy fyzický model. V súčasnej situácii núdzového stavu, počas ktorého sa študenti nachádzajú v domácich podmienkach, bez prístupu k dielenským priestorom školy, obchodom s potrebným materiálom či výrobným kapacitám firiem, je realizácia fyzických modelov obmedzená a FA STU ju nemôže od študentov vyžadovať. 
 • Fyzický model bude z tohto dôvodu nahradený jeho virtuálnou reprezentáciou v CAD prostredí. O to dôležitejšie bude jasne a zreteľne v záverečnej práci odkomunikovať mierku, rozmery, konštrukciu a kontext používania objektu v prezentácii, dizajnérskej dokumentácii a teoretickej časti záverečnej práce. 
 • Študent by mal uvedené aspekty definovať a popísať formou schém, vizualizácií, fotomontáží a technických výkresov. Výber najvhodnejšej formy reprezentácie výsledku záverečnej práce bude predmetom individuálnych konzultácií s vedúcim práce.

Prispôsobenie obsahu záverečnej práce

 • Na štátnej skúške bude plne akceptované, že obsah teoretickej časti záverečnej práce bude reagovať na vzniknutú situáciu, výskum a kontakt s praxou / výrobou / koncovým užívateľom môže byť redukovaný a prispôsobený možnostiam práce počas celoštátneho núdzového stavu. 
 • Prispôsobenie obsahu práce vzniknutej situácii bude každý študent konzultovať individuálne s vedúcim práce a dopad rozhodnutí bude bližšie vysvetlený v posudku vedúceho práce.

Zmena opisu dodaných podkladov pre zadávací list diplomovej práce na AIS-e 

Digitálny CAD model (.3ds / .obj / .stl), 2 x poster 70x100 cm (.PDF), teoretická časť práce (.PDF), prezentácia (.PPT + audio komentár)

Komentovaná prezentácia

 • Komentovaná prezentácia bude slúžiť ako záložné riešenie pre prípad zlého internetového pripojenia počas obhajoby.
 • Študenti môžu využiť bezplatný Office 365 Education
 • Pri nahrávaní komentára môžu študenti postupovať napr. podľa tohto videonávodu

Zmena spôsobu dodania archívnych podkladov

Digitálny archív prác za celé bakalárske štúdium a archívny list budú odovzdané na Google Drive do konca skúškového obdobia - 11. 7. 2020.

Priebeh virtuálnej obhajoby záverečnej práce

5. 6. 2020

Pedagóg vytvorí miesto odovzdania na Google Drive a odkomunikuje študentom detailné inštrukcie o spôsobe odovzdania. Na Google Drive bude pre každého študenta vytvorený priečinok nazvaný jeho menom a bude zdieľaný na editovanie len jemu a jeho pedagógovi.

9. 6. 2020

Upload PDF dokumentov na AIS a Google Drive

10. 6. 2020

Kontrola správnosti nahraných súborov tajomníkom komisie. Prezentácie budú tajomníkom stiahnuté na dočasné offline úložisko, z ktorého budú tajomníkom spúšťané počas obhajoby.

17. 6. 2020 /

18. 6. 2020

Priebeh virtuálnej štátnej skúšky:

 1. Kritika prác prebehne v prítomnosti študentov.
 2. Komisia a študenti sa stretnú virtuálne prostredníctvom aplikácia Hangouts Meet.
 3. Tajomník komisie odprezentuje odovzdané materiály  a hodnotiace hárky všetkým členom komisie.
 4. Práca študentov bude sprostredkovaná z materiálov vopred nahraných na Google Drive a bude slúžiť ako záložné riešenie pre prípad zlého internetového pripojenia. (V takom prípade bude prezentácia obsluhovaná tajomníkom - tajomník spustí vopred pripravenú prezentáciu a pri každej stránke prezentácie spustí audio komentár). V prípade dobrého internetového pripojenia bude študent mať možnosť prezentovať svoju prácu osobne prostredníctvom zdieľanej obrazovky a živého komentára.
 5. Celková dĺžka prezentácie 1 študenta nesmie presiahnuť 10 minút.
 6. Po odprezentovaní pripraveného materiálu tajomníkov komisia prejde k interaktívnej časti prezentácie a študent bude mať možnosť prezentáciu verbálne doplniť a odpovedať na otázky komisie.