Prejsť na obsah
Študentské súťaže - archív

Medzinárodná súťaž na návrh autonómneho domu (v aktuálnom ročníku vlastne súboru) má svojich víťazov. Viac informácií nájdete na stránke súťaže i na portáli Archinfo...

ostrovní dům - víťazný projekt

Vyhrala ju študentka FA STU Zuzana Kopiláková. (vedúci at. práce doc. H. Pifko), jej projekt je podrobnejšie predstavený tu, stručnejšiu informáciu o ňom nájdete nižšie... 

Predmetom súťaže bolo vytvorenie optimalizovaného konceptu zdrojovo efektívneho súboru piatich samostatne stojacich rodinných domov (každý s tromi bytmi), ktoré by maximalizovali svoju energetickú sebestačnosť a svoju zdrojovú šetrnosť v celoročnej prevádzke. Išlo aj o čo najefektívnejšie využíva možností zdieľania energie a zdrojov v rámci všetkých bytov a o spojenie kreatívneho architektonického riešenia, súčasného životného komfortu a inovatívnych prístupov k nakladaniu s prírodnými zdrojmi v zmysle obmedzenia či zefektívnenia ich spotreby. Lokalita je pri obci Frymburk, v rekreačnej oblasti Lipenskej priehrady. Podmienkou z regulatívov ÚP boli sedlové strechy a obmedzenie podlažnosti aj podielu spevnených plôch. Technologické riešenie sa posúva k prepojeniu jednotlivých bytov do širšieho celku a využívaniu možností zdieľania technológií a energie. V rámci návrhu sa očakávalo odôvodnenie použitého postupov a technológií, založené na prevádzkovom modeli, čo najpresnejšom definovaní tokov energie a výpočtoch. Celkovo sa mal klásť dôraz predovšetkým na pasívne úsporné opatrenia a jednoduchosť celého systému, aby náklady na jeho prevádzku a údržbu boli minimálne.

Víťazný projekt študentky Bc. Zuzany Kopilákovej "off grid, in grid, share grid"  bol riešený v rámci ateliéru na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry (vedúci ateliérovej práce doc. Henrich Pifko). Koncept vychádza z rešpektovania regulatívov územného plánu a konfigurácie terénu pri ponuke rôznych kvalít bývania s priamym kontaktom na exteriér pre všetky byty: väčší byt na prvom podlaží je čiastočne zapusený do svahu a je podnožou pre dve "podkrovné" bytové jednotky s tradičnou mierkou a archetypálnou formou. Súbor s rytmizáciou hmôt blízkou tradičnej dedine je zasadený do modulovej mriežky, ktorá zároveň predstavuje akýsi univerzálne použiteľný model fungovania tohto konceptu (in grid). Jeho cieľom je aj maximalizácia svojej sebestačnosti s využitím miestnych zdrojov - ide najmä o energetickú sebestačnosť, recykláciu odpadu a vody, produkciu potravín a tým aj uzavretie životného cyklu, ktorý je súčasťou prírody a udržateľného fungovania v nej (off grid). Filozofia je postavená na celkovom zdieľaní - nielen energií a produkcie, ale aj priestorov. Energie, vykurovanie, produkcia jedla, nakladanie s odpadmi a vodou sú riešené centralizovane pre všetky objekty a zdieľané sú aj spoločné priestory ako sauna, práčovňa, spoločenské pavilóny, skaldovacie kobky či parkovací prístrešok (share grid) - ide o skutočne "smart" riešenie.

V konštrukcii je dôraz kladený na výbornú tepelnú izoláciu bez tepelných mostov, na pasívne využitie solárnej energie a na ochranu pred prehrievaním v lete (presahy konštrukcií, vonkajšie žalúzie, posuvná pergola). Samozrejmosťou je použitie vetrania s rekuperáciou. Použité materiály sú čiastočne z recyklovaných surovín (penové sklo, celulózová izolácia), čo zlepšuje parametre životného cyklu. Všetky domy sú objemovo navrhnuté rovnako, priestor pre variabilitu vzniká pri dispozičnom usporiadaní. Podkrovia sa materiálovo nerozdeľujú na stenu a strechu, steny vikierov môžu byť individuálne riešené (podobne ako je variabilná aj povrchová úprava dolného podlažia). 

Medzi domami je umiestnený spoločenský objekt s uzavretou, polootvorenou a otvorenou časťou, v jeho suteréne sú riešené zdieľané technológie energetických tokov. Ich základom je drevoplynová kogeneračná jednotka, je tu tiež priestor pre meniče a reguláciu fotovoltického systému, elektrické batérie, zásobníky teplej vody a sklad dreva. Vedľa technických priestorov je aj spoločná práčovňa so sušiarňou a sauna so zázemím.

Pokiaľ ide o materiálové toky, aj tu je dôraz na autonómnosť. Pitná voda je z vlastného zdroja s úpravňou, dažďová voda sa zachytáva a využíva na polievanie (súčasťou súboru je ekofarma so skleníkovým hospodárstvom). Odpadové vody sa čistia v miestnej koreňovej čističke ,"šedá" voda sa v domoch využíva na splachovanie a samozrejmosťou je priestor na separovaný zber odpadu a kompostovanie.

Kompletný projekt ako pdf-súbor si môžete pozrieť tu...

 

Viac informácií: www.ceskyostrovnidum.cz/