Prejsť na obsah
Veda a výskum

Veľké medzinárodné projekty sú kľúčovou substanciou univerzitného výskumu. Umožňujú vzájomný transfer poznatkov a výsledkov výskumu, edukujú, pomáhajú k odbornému rastu či technologickému rozvoju inštitúcií.

Projekt DANUrB spadá pod Dunajský nadnárodný program (DTP - Danube Transnational Programme), nástroj financovania Európskej územnej spolupráce (ETC - European Territorial Cooperation), známejšieho ako Interreg. Program Interreg DTP pokrýva jeden z najvyšších počtov zúčastnených krajín zo všetkých programov Interreg, a to konkrétne 9 z EÚ (Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko - regióny Badensko - Württembergsko a Bavorsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) a  5 krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (Bosna a Hercegovina, Moldavská republika, Čierna Hora, Srbsko, Ukrajina). V záujme dosiahnutia vyššej miery územnej integrácie heterogénneho Podunajského regiónu funguje tento nadnárodný program ako politický hnací motor a priekopník pri riešení spoločných výziev a potrieb v konkrétnych oblastiach politík, kde sa očakáva, že nadnárodná spolupráca prinesie hmatateľné výsledky.
Program má za cieľ podporovať spoluprácu v krajinách Dunajského regiónu predovšetkým v oblastiach posilňovania výskumu a inovácií, ochrany životného prostredia, zvyšovania energetickej účinnosti, podpory udržateľnej dopravy, rozvoja moderných infraštruktúr, či cestovného ruchu. Osobitným cieľom je podpora implementácie a riadenia Dunajskej stratégie (EUSDR -  EU Strategy for the Danube Region).
Podpora a rozvoj Dunajského regiónu ako jednej silnej a udržateľnej turistickej destinácie je cieľom partnerskej spolupráce v rámci výskumného projektu DANUrB - DANube Urban Brand, financovaného Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja - ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci - IPA II) s trvaním 30 mesiacov - od januára 2017 do júna 2019. Na projekte DANUrB sa ako koordinátor výskumne podieľa Budapeštianska univerzita technológie a ekonómie, jedna z vedúcich vzdelávacích inštitúcií v Maďarsku a Európe, šesť ďalších univerzít, šesť štátnych vzdelávacích inštitúcií a spoločensko - kultúrnych mimovládnych organizácií, osem podnikov z oblasti cestovného ruchu a neziskových organizácií, osemnásť regionálnych a miestnych samospráv, celkovo 39 partnerov zo siedmych krajín Európy.

Cieľom partnerskej (kultúrnej) siete projektu DANUrB je posilniť podunajskú regionálnu kultúrnu identitu a vytvoriť spoločnú značku (DANube Urban Brand - DANUrB) posilnením nadnárodných kultúrnych väzieb medzi sídlami po Dunaji a skúmaním nevyužitých alebo skrytých zdrojov kultúrneho a sociálneho kapitálu pre lepšiu hospodársku a kultúrnu návratnosť. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť komplexnú priestorovú kultúrnu sieť, Európsku / Dunajskú kultúrnu promenádu - European / Danube Cultural Promenade spájajúcu rôzne spoločenstvá pozdĺž Dunaja. DANUrB pomáha vytvoriť jednotnú značku špecifických turistických destinácií, ktorá ponúka tematické trasy a možnosti rozvoja s cieľom zvýšenia počtu návštevníkov a predĺženia ich pobytu v regióne, tak ako vo veľkých mestách, aj v opomínaných, “nepreskúmaných” malých mestách a dedinách. Projekt sa zameriava predovšetkým na miestne spoločenstvá, ktoré majú ambíciu odhaľovať nevyužité kultúrneho dedičstvo a zdroje s cieľom využiť ich pre životaschopnú kultúrnu spoluprácu a produkty cestovného ruchu ako aj na tie, ktoré chcú byť viac prepojené s Dunajom, či lepšie využívať svoje kultúrne zdroje a nasmerovávať ich k trvalo udržateľnej trajektórii ako časti živého reťazca osídlenia pozdĺž tejto rieky. Partneri projektu - univerzity, regionálne samosprávy, mimovládne organizácie a profesionálne trhové agentúry - vytvárajú cez projekt DANUrB hustú sieť a spoločnú platformu pre spoluprácu so širokým okruhom zainteresovaných strán v oblasti kultúry, histórie, architektonického dedičstva či tradícií a zvykov. Výsledná / navrhnutá udržateľná stratégia v oblasti kultúry a cestovného ruchu by mala preukázať, že spoločná “Dunajská mestská značka - DANube Urban Brand” - kultúrna destinácia - môže uľahčiť prístup ku kultúre miestnym obyvateľom a turistom, priniesť sociálne aj hospodárske výhody, z ktorých budeme ťažiť my všetci v regióne ako aj nasledujúce generácie.

Základným determinantom pre založenie a rozvoj spomínanej spoločnej značky je profesionálne identifikovanie a ohodnotenie / valorizácia kultúrneho dedičstva pre maximálny úžitok miestnych komunít. Projektové partnerstvo sa zameriava hlavne na predtým nepreskúmané kultúrne dedičstvo so skutočným potenciálom jeho integrácie do vzájomne prepojeného systému - “príbehov pozdĺž Dunaja”. Takéto kultúrne dedičstvo môže mať rôzne podoby, funkcie a kvality ako napr.: príklady architektonického priemyselného dedičstva, dedičstva komunistickej minulosti, opevnenia, prístavy, stopy po obchodovaní (obchodné cesty), umenie alebo dokonca nehmotné formy kultúrneho dedičstva - živé kultúrne tradície a zvyky, ľudové umenie, gastronómia, remeslá a vedomosti súvisiace s Dunajom, no aj zaniknuté (cez formu oral history), ktoré je možné obnoviť alebo využiť pri formovaní okolitého priestoru Dunaja v duchu tradícií, histórie a zvyklostí. Práve nehmotné stopy socio - kultúrneho života by nemali vymiznúť, pretože vymedzujú oboje - miestnu identitu na jednej strane, ako aj kultúrnu integráciu takejto lokálnej identity do širšieho podunajského kontextu, na strane druhej. Množstvo z uvedených prvkov kultúrneho dedičstva sú miestnym obyvateľom dobre známe, ale v dôsledku chýbajúcej koherentnej stratégie ich valorizácie v súčasnosti len málokto dokáže oceniť a využiť ich potenciál.

Žiaden z výsledkov projektu DANUrB nemôže byť implementovaný do praxe bez zapojenia zainteresovaných strán - tzv. stakeholderov -  ktorí každodenne pôsobia v priestorovo - kultúrnom kontexte Dunaja, venujú sa podnikaniu, vzdelávaniu či rozvoju. Partnerstvo DANUrB pozostávajúce z 39 starostlivo vybraných organizácií môže priniesť hmatateľné výsledky len vtedy, ak sa s týmito zainteresovanými stranami vypracujú nasledovné tri hlavné špecifické ciele projektu:

 • KULTÚRA SIEŤ DANUrB
  Podporovanie medzinárodného / medziregionálneho dialógu a riadenia spolupráce medzi profesionálnymi, výskumnými a kultúrnymi inštitúciami, obcami, miestnymi súkromnými podnikmi a občianskou spoločnosťou vytvorí pevný základ pre dlhodobo udržateľný rozvoj. Cieľom je vytvorenie priestoru naplneného skutočnou kultúrnou činnosťou počas a po realizácii projektu.

 • STRATÉGIA DANUrB
  Stratégia nadnárodného územného rozvoja kultúrnych, priestorových a historických zdrojov pozdĺž Dunaja, ktorá bude podporovať program odrážajúci globálne a miestne úrovne, a ktorý je založený na hlbokom výskume potenciálov a miestnych daností. Reprezentuje spoluprácu odborníkov v oblasti územného plánovania, kultúrneho programovania a manažmentu cestovného ruchu a definuje priestorovú logiku a kultúrnu identitu regiónu, ktorý má byť označený za hlavnú “Európsku kultúrnu promenádu - European Cultural Promenade”. Táto stratégia si kladie za cieľ demonštrovať zainteresovaným stranám potrebné kroky na získanie väčšieho potenciálu z kultúrneho dedičstva, čo prispeje k súdržnejšej, živšej a ekonomicky odolnejšej komunite.

 • TEMATICKÉ TRASY DANUrB
  Vytváranie a realizácia nových tematických trás na “Dunajskej kultúrnej promenáde - Danube Cultural Promenade” bude mapovať kultúrne dedičstvo v lokalitách pozdĺž Dunaja a poskytovať zainteresovaným stranám viac príležitostí na to, aby upriamili pozornosť na zložky kultúrneho dedičstva v ich kompetenciách a priniesli do nich “nový život” / využitie. Bude Spájať kultúrne dedičstvo a okolité dunajské životné prostredie rôznymi špecifickými témami - spoločnou históriou, architektúrou a sociálno - kultúrnymi procesmi. 

Dosiahnutie týchto cieľov povedie k samoudržateľnej podunajskej kultúrnej promenáde, v rámci ktorej budú miestne komunity čerpať výhody a prospech z ich kultúrneho dedičstva spojeného s dunajskou mestskou značkou.

Pri naplnení stanovených špecifických cieľov projektu má projekt DANUrB priniesť nasledovné praktické výsledky:

 1. Priestorový, kultúrny a historický výskum v miestach okolo rieky Dunaj s cieľom vytvoriť vedomostnú základňu ohľadom kultúrneho dedičstva, identifikácie zainteresovaných strán, ich kompetencií a záujmov, ako aj celkový priestorovo - kultúrny kontext pozdĺž Dunaja.
 2. Pilotné aktivity vo vybraných mestách na Dunaji spájajúce miestnych obyvateľov s ich dedičstvom prostredníctvom výstav, festivalov, inštalácií či workshopov a akcií.
 3. Dunajskú kultúrnu promenádu ako platformu pre kultúrnu sieť pozdĺž Dunaja, ktorej výsledkom bude ľahšia, adresnejšia a intenzívnejšia regionálna a medzinárodná spolupráca v rozvoji cestovného ruchu a udržateľnosti kultúrnych hodnôt.
 4. Tematické turistické trasy a mobilnú aplikáciu "Pocket Guide", ktorú používajú mnohí turisti po celom svete s cieľom prepojenia miest kultúrneho dedičstva a s upriamením pozornosti na mestá pozdĺž Dunaja.
 5. Stratégiu DANUrB ako spoločný priestorovo - kultúrny akčný plán valorizácie kultúrneho dedičstva pozdĺž Dunaja a vodítko / manuál pre identifikovanie rôznych potrebných súborov krokov / aktivít pre zlepšenie situácie v konkrétnych lokalitách.

Je nepochybné, že v našom záujme ako pedagógov, výskumníkov, architektov tvoriacich v praxi zodpovedných aj za kultúrny rozvoj našej krajiny je aktívne podieľanie sa na takýchto grantoch a projektoch. Podobné medzinárodné projekty okrem cieľov a výstupov schválených v žiadosti, predstavujú aj platformu v segmente výučby, ktorú nepochybne obohacujú a skvalitňujú. Počas trvania projektu a overovaní intervencií pre jednotlivé lokality a mestá, univerzitní partneri vytvorili podmienky aj pre uplatnenie študentov a využitie ich kreatívneho potenciálu. Študenti sa pravidelne podieľajú na tvorivých workshopoch, kde sa učia pracovať v zmiešaných medzinárodných študentských skupinách, overujú si svoje nadobudnuté poznatky, prístupy k tvorbe, čo platí aj recipročne o ich pedagógoch.
Projekt DANUrB nám dláždi cestu, ktorou by sme sa ako FA STU mali určite vydať!

_______________________________
Ak máte záujem dostávať informácie o našich výsledkoch a programoch alebo sa pripojiť k našim aktivitám a podujatiam, kontaktujte:

Ing. arch. Ján Legény, PhD.
Projektový komunikačný manažér
tel.: +421 905 327 952
e-mail: jan.legeny@stuba.sk

WEB: www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb
Facebook: www.facebook.com/DANubeUrbanBrand/
Twitter: www.twitter.com/DANubeUrbanBran
Youtube: www.youtube.com/channel/UCgdE37NGcNpr6dXrf8SOyVw
Linkedin: www.linkedin.com/in/danurb-project-08a309141/

Rozpočet projektu:
Celkovo: 2.703.844,00 €
ERDF príspevok: 2.176.798,14 €
IPA príspevok:   121.469,25 €
ZLOŽENIE RIEŠITEĽSKÉHO KONZORCIA

7 univerzít:
BME - Budapest University of Technology and Economics (LP_HU)
STU - Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Architecture (ERDF_SK)
TU WIEN - Vienna University of Technology (ERDF_AT)
DUK - University for Continuing Education – Danube University Krems (ERDF_AT)
UBGD - FA - University of Belgrade, FA (IPA_SRB)
U-NS - University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences (IPA_SRB)
UAUIM - "Ion Mincu" University of Architecture and Urbanism in Bucharest (ERDF_RO)

3 socio-kultúrne neziskové organizácie:
KÉK - Hungarian Contemporary Architecture Centre in Budapest (ERDF_HU)
OIKODROM - the Vienna Institute for Urban Sustainability (ERDF_AT)
HRDA - Human Resources Development Agency in Ruse (ERDF_BU)

7 miestnych samospráv:
BUNDK - Federal Chancellery of Austria, Department for Cultural Heritage and Art Restitution in the Division for Art and Culture (ASP_AT)
NOEL - Office of the Provincial Government of Lower Austria, Department for Arts and Culture (ASP_AT)
BSK - Bratislava Self-Governing Region (ASP_SK)
PCM - Pest County Municipality (ERDF_HU)
VSK - Vukovar-Srijem County (ERDF_HR)
VIDIN - Regional Administration (ASP_BU)
RUSE - Regional Administration (ASP_BU)

11 mestských samospráv:
KREMS - Town municipality (ASP_AT)
KOMARNO - City of Komárno (ASP_SK)
STUROVO - Town municipality (ERDF_SK)
ESZTERGOM - Town municipality (ERDF_HU)
DUNAUJVAROS - Town municipality (ASP_HU)
PAKS - Council of Paks city
BACKA PALANKA - Municipality Development Agency (ASP_SRB)
GOLUBAC - Town municipality (ASP_SRB)
CALAFAT - Territorial administrative unit Calafat Municipality (ASP_RO)
GIURGIU - Town municipality (ASP_RO)
SILISTRA - Town municipality (ASP_BU)

3 výskumné inštitúcie:
INCDT - National Institute for Research and Development in Tourism in Bucharest (ERDF_RO)
INCD URBAN-INCERC - The National Institute for Research and Development in Construction, Urban Planning and Sustainable Spatial Development  in Bucharest (ERDF_RO)
CHI - Center for Heritage Interpretation in Sofia (ERDF_BU)

2 spoločnosti zaoberajúce sa turizmom:
POCKETGUIDE - GPS City Guide Kft. (ERDF_HU)
XELLUM - Xellum Advisory Ltd. (ERDF_HU)

6 turistických organizácií:
TUKO - Tourism Association of Komárom (ASP-HU)
TBS - Tourism Board of Smederevo (ASP_SRB)
TOV - Tourism Organisation of Vojvodina (ASP_SRB)
NAT - National Authority for Tourism (ASP_RO)
ATF - Travel Focus Association (ASP_RO)
BULGARIAN GUIDE - National Tourism Cluster (ERDF_BU)