Prejsť na obsah
Oddelenie manažmentu projektov

logo

výzva 25.2.2019

uzávierka 25.3.2019

Fond na podporu umenia

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc a ich služieb, zabezpečenie, ochranu a bezpečnosť knižničných fondov prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a na vybavenie objektov a priestorov. Projekty je možné zamerať aj na skvalitnenie nábytkového vybavenia menšieho rozsahu pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky a/alebo skenerov s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc.

5.1.4 Akvizícia knižníc

Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu, pričom minimálne 20% pridelenej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou fondu alebo publikáciami vydanými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica môže predložiť maximálne jednu žiadosť. Podpora je určená aj na úhradu predplatného na časopisy a iné periodické publikácie, ktoré vychádzajú s podporou fondu, alebo ich vydáva organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Termín na predloženie Informácie o pripravovanom projekte na Oddelenie manažmentu projektov FA do 18.3.2019, termín na zaregistrovanie žiadosti na stránke FPU do 21.3.2019.výzva 7.3.2019

uzávierka 15.4.2019

Nadácia ESET vyhlasuje novú grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu.  V roku 2019 vyčlenila na túto grantovú výzvu 30 000 EURMaximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 EUR.

Termín na predloženie Informácie o pripravovanom projekte na Oddelenie manažmentu projektov FA do 8.4.2019, termín na zaregistrovanie žiadosti na stránke Nadácie ESET do 11.4.2019.

https://www.nadaciaeset.sk/pre-ziadatelov.html