Prejsť na obsah
Oddelenie manažmentu projektov

Grantové agentúry, fiančné zdroje relevantné pre FA STU

Domáce:

ŠTÁTNE A SAMOSPRÁVNE

  1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vedecká grantová agentúra (VEGA) 

https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/

Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA) 

https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

https://www.apvv.sk/

  1. Ministerstvo kultúry SR

Obnovme si svoj dom (OSSD)

http://www.culture.gov.sk/vdoc/827/obnovme-si-svoj-dom-2019-33f.html

Fond na podporu umenia (FPU)

https://www.fpu.sk/sk/

  1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020.html?page_id=521401

  1. Ministerstvo životného prostredia SR

Environmentálny fond

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

  1. Ministerstvo zahraničných vecí SR

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) – SlovakAid

https://www.slovakaid.sk/

  1. Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS)

https://brds.sk/

  1. Bratislava

Ars Bratislavensis

https://www.bratislava.sk/sk/grantovy-program-ars-bratislavensis

ŠTRUKTURÁLNE EUROFONDY

  1. Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036

Mobilizácia kreatívneho potenciálu  (sprostredkovateľský orgán MK SR)

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzva-decentralizovana-podpora-2fc.html

  1. Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)

Výskumná agentúra

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/

  1. Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ)

Vzdelávanie (MŠVVaŠ SR)

https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/

Implementačná agentúra MPSVaR (IA)

https://www.ia.gov.sk/

Programy  spolupráce EU

Cezhraničnej

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, https://www.sk-at.eu/sk/

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, https://www.sk-cz.eu/sk/

Interreg V-A Poľsko – Slovensko, https://sk.plsk.eu/

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, http://www.skhu.eu/

Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina, https://huskroua-cbc.eu/

Nadnárodnej

Interreg Central Europe

https://www.centraleurope.vlada.gov.sk/program-stredna-europa/

Interreg Danube Transnational Programme

https://www.danube.vlada.gov.sk/dunajsky-nadnarodny-program/

Medzinárodnej

ESPON 2020

Interreg Europe

URBACT III

Interact III 

Krajiny Vyšehradskej skupiny

Visegrad Fund https://www.visegradfund.org/about-us/the-fund/

Ostatné mechanizmy krajín mimo EU sprostredkované prostredníctvom Úradu vlády SR

Granty EHP a Nórska

https://www.eeagrants.sk/

Švajčiarsky finančný mechanizmus

https://www.swiss-contribution.sk/